Bedrijven voor de plaats: HOUTIGEHAGE

J. en D. Project BV De Pikstiennen 23 9223 NN HOUTIGEHAGE
Compucor Sndcomputers Luchtenveld 6 9223 NA HOUTIGEHAGE
Autopoetsbedrijf Slofstra Buorren 56 9223 LD HOUTIGEHAGE
Metsel- en Klussenbedrijf Booi Folgersterloane 63 9223 LM HOUTIGEHAGE
Landbouwloonbedrijf K. Lindeboom Skoallewyk 13 9223 NK HOUTIGEHAGE
Slotegraaf's Straatmakersbedrijf BV Boelenswei 120 9223 KZ HOUTIGEHAGE
Laanstra Hekwerken Buorren 54 9223 LD HOUTIGEHAGE
A.L. Lap Beheer BV Ds Visscherwei 39 9223 LH HOUTIGEHAGE
Basisschool De Wiksel It Grien 30 9223 NM HOUTIGEHAGE
Vloerenbedrijf Wopke de Vries BV Boelenswei 118/A 9223 KZ HOUTIGEHAGE
Hoveniersbedrijf T. van der Wal Dunoardswei 10 9223 LA HOUTIGEHAGE
Johannes de Jong Internationaal Transport Dunoardswei 7 9223 LA HOUTIGEHAGE
R. Postma Ds Visscherwei 69 9223 LK HOUTIGEHAGE
Newiko Beheer BV Folgersterloane 115 9223 LN HOUTIGEHAGE
De Vries Totaalafbouw Boelenswei 118/A 9223 KZ HOUTIGEHAGE
P. Haakma/Binnenafbouw Buorren 33 9223 LC HOUTIGEHAGE
Klusjesbedrijf De Wrotter Nije Streek 21 9223 NC HOUTIGEHAGE
Pultrum Holding BV De Pikstiennen 23 9223 NN HOUTIGEHAGE
Aiko Beheer BV Skoallewyk 46 9223 NK HOUTIGEHAGE
Melle Jolmers Ivvo Dunoardswei 7 9223 LA HOUTIGEHAGE
VOF Glaszettersbedrijf J.E. van der Heide Ds Visscherwei 95 9223 LL HOUTIGEHAGE
Voegbedrijf H. Boersma Buorren 37 9223 LC HOUTIGEHAGE
Kroon Groep Nederland Onderhoud & Advies BV Boelenswei 118/A 9223 KZ HOUTIGEHAGE
Schildersbedrijf G.Th. Rebbers Skoallewyk 17 9223 NK HOUTIGEHAGE
Naaistudio Hannelore It Grien 34 9223 NM HOUTIGEHAGE
Stichting Beheer Sporthal Houtigehage Dunoardswei 23 9223 LA HOUTIGEHAGE
Kojako Holding BV Folgersterloane 115 9223 LN HOUTIGEHAGE
Onderhouds- en Verhuurbedrijf P. de Graaf Buorren 69 9223 LC HOUTIGEHAGE
Double You Desk Ds Visscherwei 10 9223 LH HOUTIGEHAGE
Marwill Folgersterloane 119 9223 LN HOUTIGEHAGE
H.D. Elst BV Waldstrjitte 6 9223 NP HOUTIGEHAGE
M. Krans-Nicolai Buorren 36 9223 LD HOUTIGEHAGE
Kooistra Beheer BV Folgersterloane 115 9223 LN HOUTIGEHAGE
J. de Vries Stuc Wytse Peetswei 19 9223 NL HOUTIGEHAGE
L. Zijlstra Klompmakkerspaad 7 9223 LS HOUTIGEHAGE
Johan Sjoerdsma Holding BV Ds Visscherwei 6 9223 LH HOUTIGEHAGE
A.S. Zandstra Montage Ds Visscherwei 2 9223 LH HOUTIGEHAGE
Schoonheidssalon Thea De Pikstiennen 36 9223 NN HOUTIGEHAGE
VOF W.L. de Boer en T. de Boer-Hanja De Skieding 1 9223 LR HOUTIGEHAGE
Michel Scherpenzeel De Onderhouds Schilder Folgersterloane 119 9223 LN HOUTIGEHAGE
L. Riemersma Holding BV Wytse Peetswei 13 9223 NL HOUTIGEHAGE
Dorpshuis De Huchte Dwarstak 29 9223 NE HOUTIGEHAGE
VOF F. Ziengs en A.C. Landman Fabryksloane 13 9223 NJ HOUTIGEHAGE
WRD Beheer BV Dwarstak 19 9223 NE HOUTIGEHAGE
Pultrum Project BV De Pikstiennen 23 9223 NN HOUTIGEHAGE
Frank Hurts Michielsreed 11 9223 LG HOUTIGEHAGE
Kapsalon Marianne Buorren 33 9223 LC HOUTIGEHAGE
Nell Klussenbedrijf Ds Visscherwei 87 9223 LL HOUTIGEHAGE
Van der Meer Automaten Buorren 69 9223 LC HOUTIGEHAGE