Bedrijven voor de plaats: TRIEMEN

VOF Veehouderijbedrijf Hoekstra Trekwei 1 9296 MA TRIEMEN
Trimskuorre De Dôlle De Dolle 9 9296 VB TRIEMEN
Ante Unlimited Migchelbrinkwei 3 9296 ME TRIEMEN
De Triemen De Triemen 5/A 9296 MB TRIEMEN
Wad-Survival De Triemen 1/B 9296 MB TRIEMEN
Plaatselijk Belang Triemen De Triemen 29 9296 MC TRIEMEN
De Triemen de Triemen 5A 9296 MB TRIEMEN
Melkveehouderij De Hammen De Triemen 6 9296 MB TRIEMEN
Vorstenberg Ambulante Bloemenhandel De Triemen 17 9296 MC TRIEMEN
Klussenbedrijf T. Elzinga Migchelbrinkwei 14 9296 ME TRIEMEN
De Triemen De Triemen 5/B 9296 MB TRIEMEN
Autospuitbedrijf K.B. Dijk De Dolle 14 9296 VC TRIEMEN
Chris Walen Trekwei 2 9296 MA TRIEMEN
Banga Transport Zand- en Grondhandel Triemsterloane 5 9296 VA TRIEMEN
De Hammen De Triemen 6 9296 MB TRIEMEN
Christelijke Basisschool De Bining De Triemen 1/A 9296 MB TRIEMEN