Bedrijven voor de plaats: OUDWOUDE

Kapsalon Nelly Foarwei 2 9294 KD OUDWOUDE
Ben Osinga De Wygeast 47 9294 KR OUDWOUDE
Mano Care Foarwei 15 9294 KC OUDWOUDE
Wijbe Post Uw Schilder Foarwei 43 9294 KE OUDWOUDE
Transportbedrijf H.T.N. Foarwei 24 9294 KD OUDWOUDE
Uitvaartverzorging H.S. Fennema Foarwei 9 9294 KC OUDWOUDE
Timersma Beheer BV Foarwei 10 9294 KD OUDWOUDE
Klussenbedrijf Hendrik Dijkstra Foarwei 23 9294 KC OUDWOUDE
H. Streekstra Foarwei 22 9294 KD OUDWOUDE
Timersma Oudwoude BV Foarwei 10 9294 KD OUDWOUDE
Andries J. de Vries Meubelontwerp. en Produc. Husternoard 5 9294 MX OUDWOUDE
Minnema Auto Beheer BV Husternoard 10 9294 MX OUDWOUDE
Freemasons Pastorijehof 2 9294 KA OUDWOUDE
Loonbedrijf Gerlof Wiersma VOF Foarwei 45 9294 KE OUDWOUDE
Funkid Prunus 9 9294 KX OUDWOUDE
Kapsalon "Haarfijn Allemawei 3 9294 KT OUDWOUDE
Veehandel P. Wijbenga BV Walddyk 1/A 9294 LG OUDWOUDE
De Vries Oudwoude BV Foarwei 10 9294 KD OUDWOUDE
Janke's Hairstyle Jan Binneswei 11 9294 KJ OUDWOUDE
Firma Fennema Trekwei 1 9294 MV OUDWOUDE
OBS Van Heemstra Foarwei 34 9294 KE OUDWOUDE
Braam Holding BV Husternoard 2 9294 MX OUDWOUDE
BV Bouwmaatschappij 'Ivar' Walddyk 11 9294 LG OUDWOUDE
Trimshop Happy Dogs Eysmastrjitte 34 9294 KM OUDWOUDE
Studio Dubbel K. Dellenswei 4 9294 LH OUDWOUDE
Zeiltjalk "Alida"-E. Jansen Walddyk 2 9294 LG OUDWOUDE
P. Wouda Westergeest Beheer BV Foarwei 2 9294 KD OUDWOUDE
Sibben De Wygeast 51 9294 KR OUDWOUDE
D. Visser Foarwei 35 9294 KC OUDWOUDE
Paintballcentrum Bullet Factory Husternoard 2 9294 MX OUDWOUDE
Recreatiewoningen N.K. de Vries Foarwei 48 9294 KE OUDWOUDE
Handelsonderneming Jelle Visser De Wygeast 4 9294 KN OUDWOUDE
Recreatiewoningen Dirk Dijkstra Swartewei 4 9294 KS OUDWOUDE
Afbouwbedrijf T. de Vries Lange Ikker 6 9294 KG OUDWOUDE
Firma Bosma Dellenswei 2 9294 LH OUDWOUDE
Recreatiewoningen Klaas Dirk Dijkstra Swartewei 4 9294 KS OUDWOUDE
Installatiebedrijf J.B. Sangers BV Jan Binneswei 14 9294 KJ OUDWOUDE
Lieuwes Recreatiewoningen De Wygeast 67 9294 KR OUDWOUDE
De Vries Ict De Wygeast 40 9294 KR OUDWOUDE
Pedicure & Massagepraktijk Stream Foarwei 11 9294 KC OUDWOUDE
Artuin Foarwei 32 9294 KE OUDWOUDE
Onderhoudsbedrijf T.A. Westra Foarwei 38 9294 KE OUDWOUDE
Caf. Rest. Zalen Partycentrum Lauwersland Foarwei 2/A 9294 KD OUDWOUDE
Fa. Keizer en Zn Simmerwei 15 9294 KV OUDWOUDE
Loonbedrijf Oudwoude VOF Swartewei 4 9294 KS OUDWOUDE
Sita's Voetenzorg Pastorijehof 23 9294 KB OUDWOUDE
Aqua Adventures Walddyk 7 9294 LG OUDWOUDE
Bouwservice Zuidersma Jan Binneswei 22 9294 KK OUDWOUDE
Jan Dijkstra Klusbedrijf Eysmastrjitte 48 9294 KM OUDWOUDE
Timersma Hout en Plaat BV Foarwei 10 9294 KD OUDWOUDE
Hoekstra's Klussenbedrijf De Wygeast 32 9294 KR OUDWOUDE
Openbare Basisschool Van Heemstraschool Foarwei 34 9294 KE OUDWOUDE
Dijkstra Timmer- en Montagebedrijf Oudwoude De Wygeast 28 9294 KP OUDWOUDE
Onderhoudsbedrijf Veenstra Foarwei 41 9294 KE OUDWOUDE
Kars Automatisering Pastorijehof 32 9294 KA OUDWOUDE
Tine van Minnen Walddyk 9 9294 LG OUDWOUDE
Praktizijnskantoor Friesland Walddyk 2 9294 LG OUDWOUDE
De Skries BV Swartewei 4 9294 KS OUDWOUDE
Handelsonderneming Enno Ros Foarwei 28 9294 KD OUDWOUDE
Lubmaheerd VOF Walddyk 15 9294 LG OUDWOUDE
Service Center Feartsicht VOF Foarwei 2 9294 KD OUDWOUDE
Basissch. D. Tariss. Chr. Basisonderwijs De Wygeast 10 9294 KN OUDWOUDE
Service Center Feartsicht BV Foarwei 2 9294 KD OUDWOUDE
Jachtwerf Lauwersmeer BV Foarwei 2 9294 KD OUDWOUDE