Bedrijven voor de plaats: SURHUIZUM

Vedrin It Mienskar 5 9283 VJ SURHUIZUM
H. & W. Onroerend Goed BV Miedwei 64 9283 XX SURHUIZUM
Storm3D Bonhommestrjitte 20 9283 VC SURHUIZUM
Firma Hansma-Minnema Turflaan 5 9283 XH SURHUIZUM
Schoonheidssalon Annemarie Doarpsstrjitte 22 9283 TE SURHUIZUM
Reindersma Beheer BV Pusterwei 10 9283 XG SURHUIZUM
DB Consultancy Doarpsstrjitte 13 9283 TC SURHUIZUM
Loonbedrijf Veenstra Miedwei 52 9283 XX SURHUIZUM
Frihave BV . It Sud 39 9283 TT SURHUIZUM
Campingo Recreaties BV Rysloane 5 9283 XS SURHUIZUM
Luimstra Mestdistributiebedrijf BV Koartwald 21 9283 TW SURHUIZUM
Hippocrene BV Pusterwei 10 9283 XG SURHUIZUM
Talbouw VOF It Noard 8 9283 TB SURHUIZUM
PF Holthuis-Hut hodn Body Control Achtkarspelen De Iennen 9 9283 VH SURHUIZUM
Schievink Lijmwerken Surhuizum SLS Munefinne 2 9283 VK SURHUIZUM
Albertus Loonstra Tech. De Loanekampen 1 9283 XD SURHUIZUM
Luimstra Transportbedrijf BV Koartwald 21 9283 TW SURHUIZUM
Sportvereniging Set 'M op Miedwei 7 9283 XZ SURHUIZUM
Wiemo Bartemerwei 6 9283 TS SURHUIZUM
Stichting Sponsorgroep Harkema-Opeinde De Iennen 24 9283 VH SURHUIZUM
A. Luimstra Beheer BV Koartwald 21 9283 TW SURHUIZUM
Timmer- en Onderhoudsbedrijf K. de Jong Doarpsstrjitte 6 9283 TE SURHUIZUM
Barwegen Internationaal Transport Deutechemstrjitte 1 9283 TZ SURHUIZUM
A. Sietzema Beheer BV Koartwald 8 9283 TX SURHUIZUM
Autoschadebedrijf P. Bouma Doarpsstrjitte 25 9283 TC SURHUIZUM
Duurzaam Technisch Advies BV Doarpsstrjitte 39 9283 TD SURHUIZUM
Jan de Jong Meubeltransport & Verhuizingen Bartemerwei 12 9283 TS SURHUIZUM
Jan Jelle Mulder Fotografie/Vormgeving Miedwei 44 9283 XW SURHUIZUM
Koos Groen Stoffering Miedwei 68 9283 XZ SURHUIZUM
Bosklopper Beheer BV De Treaskes 7 9283 VE SURHUIZUM
Direktie Pensioenfonds Rozendal Vastgoed BV Pusterwei 10 9283 XG SURHUIZUM
Mr EJ Postma Jur. Advies- en Incassobureau Uterwei 4/E 9283 XR SURHUIZUM
Hoekstra & Westra Totaalbouw BV Miedwei 64 9283 XX SURHUIZUM
VOF Hielke Atsma It Sud 19 9283 TT SURHUIZUM
Luimstra Onroerend Goed BV Koartwald 21 9283 TW SURHUIZUM
Holding P. Spinder BV Koartwald 5 9283 TW SURHUIZUM
Sietzema Boom- en Bostechniek BV Koartwald 8 9283 TX SURHUIZUM
Timmer- en Onderhoudsbedrijf Boekema It Noard 3 9283 TA SURHUIZUM
Tuinstyling Hamersma BV Koartwald 20 9283 TX SURHUIZUM
Heijkoop Management & Beheer BV Doarpsstrjitte 39 9283 TD SURHUIZUM
Archiq Doarpsstrjitte 36 9283 TG SURHUIZUM
PL-Consult BV Suderheawei 4 9283 XB SURHUIZUM
Hollema Holding BV Koartwald 24 9283 TX SURHUIZUM
Wouda's Bakkerij Doarpsstrjitte 30 9283 TG SURHUIZUM
Loonwerker Van Schepen Koaiwei 7 9283 XT SURHUIZUM
D.R.J.R. van Dam Vastgoed Doarpsstrjitte 5/A 9283 TC SURHUIZUM
Duurzaam Verlichting Advies BV Doarpsstrjitte 39 9283 TD SURHUIZUM
Bart Veenhuizen Meubelagenturen Doarpsstrjitte 4 9283 TE SURHUIZUM
Veehandel gebr. Pilat Rysloane 1 9283 XS SURHUIZUM
Scheepsma Micro Nutritions BV It Langpaed 2 9283 TD SURHUIZUM
Loon- & Grondverzetbedrijf v.d. Schors VOF Bartemerwei 2 9283 TS SURHUIZUM
J. & S. Holding BV Doarpsstrjitte 39 9283 TD SURHUIZUM
Hoekstra Beheer BV Miedwei 64 9283 XX SURHUIZUM
Cure 4 Feet It Mienskar 3 9283 VJ SURHUIZUM
Installatie- Servicebedrijf S. Stienstra It Sud 29 9283 TT SURHUIZUM
Notebomer Vastgoed BV De Treaskes 2 9283 VG SURHUIZUM
Venn Onder Firma Rijsch Zijlstra en Tienkamp Doarpsstrjitte 56 9283 TG SURHUIZUM
Ambulante Handel Y.T. Postma Koartwald 31 9283 TW SURHUIZUM
Cafe Landzicht It Sud 13 9283 TT SURHUIZUM
Hondentrimsalon Vasti Storm Doarpsstrjitte 20 9283 TE SURHUIZUM
Vista Design It Noard 19 9283 TA SURHUIZUM
Sierbestrating Blauforlaet It Noard 18/B 9283 TB SURHUIZUM
Ruurd Hollema Beheer BV Koartwald 24 9283 TX SURHUIZUM
Sharpen Your Axe Bartemerwei 16 9283 TS SURHUIZUM
Foreign Assistance Line Ald Feart 2 9283 XA SURHUIZUM
J. de Jong Int. Transport It Sud 4 9283 TV SURHUIZUM
Frisian Meatservice BV Miedwei 72 9283 XZ SURHUIZUM
Holding Tjipke Spinder BV It Sud 39 9283 TT SURHUIZUM
Elmatech Turflaan 1 9283 XH SURHUIZUM
VOF Zonweringsbedrijf A. de Vries It Sud 25 9283 TT SURHUIZUM
Loon- en Grondverzetbedrijf Oudwoude BV Koartwald 21 9283 TW SURHUIZUM
Electrotrade BV It Noard 2 9283 TB SURHUIZUM
Rozendal Vastgoed BV Pusterwei 5 9283 XG SURHUIZUM
VOF De Vries Pusterwei 6 9283 XG SURHUIZUM
Paardenfok & Handelsstal Luimstra Koartwald 21 9283 TW SURHUIZUM