Bedrijven voor de plaats: MIRNS

Douwe Otte Visser Beheer BV Murnserdyk 10/A 8573 WN MIRNS
Kapsalon De Jong Murnserdyk 30 8573 WP MIRNS
K.I. Service Zuid-West Friesland BV Murnserdyk 8 8573 WN MIRNS
Paviljoen 't Mirnserklif VOF Murnserdyk 46/A 8573 WP MIRNS
M. Witteveen Stel en Timmerwerk Breelenswei 16 8573 WS MIRNS
Afwerkbedrijf Visser BV Murnserdyk 10/A 8573 WN MIRNS
Theo Uittenbogaard Breelenswei 1 8573 WS MIRNS
Albada Beheer BV Murnserdyk 8 8573 WN MIRNS
Simon Sikkes Wieldyk 7 8573 WR MIRNS
Taalwijs-Bureau voor Taal & Onderwijs Wieldyk 10 8573 WR MIRNS
St. Martinus Murnserdyk 7 8573 WN MIRNS
Bove Beheer BV Murnserdyk 44 8573 WP MIRNS
T. de Jong Breelenswei 14/A 8573 WS MIRNS
De Groot Loosdrecht Slagerijen BV Murnserdyk 17 8573 WP MIRNS
A. Melchers Vlaggenmasten en Acc. Wieldyk 2 8573 WR MIRNS
David Visser Beheer BV Murnserdyk 10/A 8573 WN MIRNS