Bedrijven voor de plaats: WOMMELS

Basiseenheid van de Politie Wommels Freuleleane 1 8731 AS WOMMELS
De Jong Projekt Fyns 1 8731 CP WOMMELS
J. Hibma Swingoerd 36 8731 CW WOMMELS
Botenmarkt Friesland Freuleleane 20 8731 AV WOMMELS
Bosschieter it Consult Hofkamp 72 8731 BW WOMMELS
American Base BV Hottingawei 1/A 8731 AB WOMMELS
Heem Vastgoed en Adviesburo It Stalt 31 8731 EA WOMMELS
K. Klip Interimmanagement BV Terp 1 8731 AX WOMMELS
L.H.J. Bogtstra Van Sminialeane 3 8731 BC WOMMELS
Wheagan Multi Car Service De Lange Baan 5 8731 DZ WOMMELS
G. Lanting Beheer BV Walperterwei 3 8731 CC WOMMELS
Schildersbedrijf Nijdam Van Sminialeane 23 8731 BC WOMMELS
VOF Schildersbedrijf Timersma Terp 54 8731 BA WOMMELS
WD-Sat Saad 7 8731 DC WOMMELS
Beautycenter De Freule BV Terp 42 8731 BA WOMMELS
Jaap Zijlstra Wommels Beheer BV De Lange Baan 11 8731 DZ WOMMELS
W. Poelstra Holding BV De Jister 14 8731 EB WOMMELS
Intrejo VOF De Iisbaan 11/A/J 8731 DW WOMMELS
Fizel Terp 52 8731 BA WOMMELS
Gerbrandy Heibedrijf BV It Stalt 19 8731 EA WOMMELS
Bouwbedrijf Frankena VOF De Lange Baan 9 8731 DZ WOMMELS
Fa. Van der Velde 't Noard 3 8731 BB WOMMELS
Happy Family 't Noard 1 8731 BB WOMMELS
Aannemersbedrijf Van Ruiten Van Sminialeane 50 8731 BH WOMMELS
R. IJbema Beheer BV It Stalt 31 8731 EA WOMMELS
Beauty & Care Amaranthus Swingoerd 24 8731 CW WOMMELS
BFPC Terp 16 8731 AZ WOMMELS
R.L.A. Kort Holding BV De Lange Baan 8 8731 DZ WOMMELS
Christelijke Basisschool "it Funemint Walperterwei 14 8731 CD WOMMELS
Wiersma Tandheelkunde Wommels BV De Koarte Baan 13 8731 DX WOMMELS
Tywerthiem Van Sminialeane 28-40 8731 BG WOMMELS
Atelier it Stalt De Binnenbaan 1/E 8731 DV WOMMELS
Handelsonderneming Vigal Van Sminialeane 52 8731 BH WOMMELS
Wiersma Tandheelkunde De Koarte Baan 13 8731 DX WOMMELS
Gerlofs Management BV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
Faber Transport & Kraan/ Hoogwerker Verhuur De Iisbaan 8 8731 DW WOMMELS
Hobbycentrum Nijdam Terp 38 8731 BA WOMMELS
it Utfanh˙ske Van Sminialeane 8 8731 BE WOMMELS
Internationaal Transportbedrijf Sandstra Walperterwei 47 8731 CD WOMMELS
Resi Wooncentrum De Iisbaan 10 8731 DW WOMMELS
Attie's Mode en Schoenen Keatsebaen 10 8731 BN WOMMELS
MK Direct Consult VOF Tywert 17 8731 CM WOMMELS
J.P. Bijlsma Beheer BV Slachte 8 8731 CJ WOMMELS
Cantina 'd Italia De Jister 32 8731 EB WOMMELS
Technisch Metaalbedrijf De Jong BV Walperterwei 35 8731 CD WOMMELS
Oldenburger Automatisering Suderhaven 2 8731 BP WOMMELS
P. Huitema Administratie en Automatisering It Stalt 17 8731 EA WOMMELS
VOF Bloemsierkunst "De Vlinder Hofkamp 2 8731 BV WOMMELS
VOF Administratie- en Adviesburo Brouwer & Buwalda Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Grafmonumenten Klooster Suderhaven 7 8731 BP WOMMELS
Wit-Mambo Littenserbuorren 3 8731 CG WOMMELS
Melkveehouderij De Jong BV Slachte 6 8731 CJ WOMMELS
Veldstra Hogedrukreinigers Service Klampe 12 8731 CS WOMMELS
Handelsonderneming J.T. de Vries 't Noard 1 8731 BB WOMMELS
Van Sminia Ontwikkeling BV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
Motorcentrum Friesland De Iisbaan 7 8731 DW WOMMELS
Ruiter Beheer Wommels BV Van Sminialeane 4 8731 BE WOMMELS
Co÷peratieve Rabobank Sneek-Zuidwestfriesland UA Van Sminialeane 6 8731 BE WOMMELS
Gerbrandy Beheer BV It Stalt 19 8731 EA WOMMELS
Schildersbedrijf Harm & Anke Abma Molewal 18 8731 AD WOMMELS
Bouwgroep 2000 BV Van Sminialeane 4 8731 BE WOMMELS
WZ Videoproducties Swingoerd 28 8731 CW WOMMELS
Willem Hoekstra Aanhangwagens Freuleleane 1 8731 AS WOMMELS
Walstra Bouw Verbouw Onderhoud en Renovatie De Jister 10/A 8731 EB WOMMELS
Gaardenier Tuincentrum Walperterwei 47/B 8731 CD WOMMELS
Slagerij Tj. D. Reitsma 't Bosk 84/B 8731 BM WOMMELS
Akfopack Doctor S Stapertstrjitte 4 8731 CB WOMMELS
Openbare Basisschool De Opslach Walperterwei 18 8731 CD WOMMELS
H. A. Veenstra Holding BV Klampe 10 8731 CS WOMMELS
VOF Zandzuigbedrijf Schokkenbroek Slachte 10 8731 CJ WOMMELS
Tweewielers De Jong Wommels De Iisbaan 2 8731 DW WOMMELS
Walstra Installatietechniek Swingoerd 5 8731 CV WOMMELS
J. Hoekstra Roede 7 8731 CT WOMMELS
A.H. Romers Beheer BV Freuleleane 18 8731 AV WOMMELS
Bouwbedrijf Frankena VOF De Iisbaan 15/A 8731 DW WOMMELS