Bedrijven voor de plaats: WOMMELS

Spel-Idee De Iisbaan 6 8731 DW WOMMELS
Coöperatieve Muziekgroep Swee UA Terp 28 8731 AZ WOMMELS
Schildersbedrijf Nijdam Van Sminialeane 23 8731 BC WOMMELS
Handelsonderneming H.P. Ypeij 't Bosk 16 8731 BL WOMMELS
Kooistra Supermarkten BV Terp 9-11 8731 AX WOMMELS
Gemeente Bolsward Brandweer 't Bosk 71A 8731 BK WOMMELS
Machineservice M. Schots Walperterwei 43 8731 CD WOMMELS
Autoverkoopbedrijf Van der Wal Walperterwei 41/E 8731 CD WOMMELS
K. Klip Interimmanagement BV Terp 1 8731 AX WOMMELS
Bouwgroep 2000 BV Van Sminialeane 4 8731 BE WOMMELS
Meubelmakerij De Plataan De Iisbaan 11/F 8731 DW WOMMELS
Westra Watersport Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Walstra Bouw Verbouw Onderhoud en Renovatie De Jister 10/A 8731 EB WOMMELS
Ruiter Beheer Wommels BV Van Sminialeane 4 8731 BE WOMMELS
Delphi Makelaardij BV Van Sminialeane 4 8731 BE WOMMELS
Boersma Holding BV Hottingawei 32 8731 AC WOMMELS
Wiersma Tandheelkunde De Koarte Baan 13 8731 DX WOMMELS
Afbouwbedrijf Volbeda Freuleleane 4 8731 AV WOMMELS
Melkveehouderij De Jong BV Slachte 6 8731 CJ WOMMELS
Van Ruiten Technische Dienstverlening Van Sminialeane 50 8731 BH WOMMELS
Willem Hoekstra Aanhangwagens Freuleleane 1 8731 AS WOMMELS
Accelent BV Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Bouwtekening-Online It Stalt 13 8731 EA WOMMELS
W. Poelstra Holding BV De Jister 14 8731 EB WOMMELS
Fizel Terp 52 8731 BA WOMMELS
Bosschieter it Consult Hofkamp 72 8731 BW WOMMELS
Marnetechniek BV De Lange Baan 11 8731 DZ WOMMELS
Griet's Knipskjirre Butenwei 6 8731 AL WOMMELS
Kapsalon Metzstyle Terp 60 8731 BA WOMMELS
Oldtimerrestauratie F. Nijdam De Iisbaan 15 8731 DW WOMMELS
Oldenburger Automatisering Suderhaven 2 8731 BP WOMMELS
Tanja TĂșnoannimmer Hofkamp 28 8731 BV WOMMELS
C.J. Dijkstra Holding BV De Lange Baan 14 8731 DZ WOMMELS
A. & R. Bouw Perk 1 8731 AJ WOMMELS
Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum De Homeie 17 8731 EC WOMMELS
Tante Tootje Van Sminialeane 21 8731 BC WOMMELS
Stichting Jeugdsoos De Igge Hofkamp 13 8731 BS WOMMELS
Friesland Overledene Transport Walperterwei 39 8731 CD WOMMELS
Fa. Van der Velde 't Noard 3 8731 BB WOMMELS
Aannemersbedrijf Van Ruiten Van Sminialeane 50 8731 BH WOMMELS
Mitselbedriuw "Bou-Plus Vicarystrjitte 8 8731 BZ WOMMELS
Van Sminia Invest CV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
WD-Sat Saad 7 8731 DC WOMMELS
G. Tjalsma Architekten Holding BV Rolpeal 3/A 8731 AM WOMMELS
Aardema Transport BV De Lange Baan 6 8731 DZ WOMMELS
J.P. Bijlsma Beheer BV Slachte 8 8731 CJ WOMMELS
Heeg Beleggingen BV Van Sminialeane 49 8731 BD WOMMELS
Keatsferiening "Wommels Swingoerd 49 8731 CV WOMMELS
Stichting Avalon Foundation 't Bosk 71 8731 BK WOMMELS
Van Sminia Beheer BV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
Kapsalon Bontje Walperterwei 9 8731 CC WOMMELS
VOF Schildersbedrijf Timersma Terp 54 8731 BA WOMMELS
Gem Brandweer Wunseradiel Keatsebaen 1 8731 BN WOMMELS
R. IJbema Beheer BV It Stalt 31 8731 EA WOMMELS
VOF Administratie- en Adviesburo Brouwer & Buwalda Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Faber Uitvaartzorg BV Walperterwei 39 8731 CD WOMMELS
Tuinstra Akkrum Groenbeheer BV Hottingawei 11 8731 AB WOMMELS
Firma Klooster Suderhaven 7 8731 BP WOMMELS
Wheagan Multi Car Service De Lange Baan 5 8731 DZ WOMMELS
Parthenon BV Van Sminialeane 4 8731 BE WOMMELS
WZ Videoproducties Swingoerd 28 8731 CW WOMMELS
Op'E Skille 't Noard 2 8731 BB WOMMELS
VOF C-Images De Homeie 14/A 8731 EC WOMMELS
Basiseenheid van de Politie Wommels Freuleleane 1 8731 AS WOMMELS
Wit-Mambo Littenserbuorren 3 8731 CG WOMMELS
VOF Wiersma Walperterwei 47/B 8731 CD WOMMELS
VOF Thalen/Thalen-Koster 't Noard 21 8731 BB WOMMELS
Jelly Bosma Uitvaartzorg Swingoerd 30 8731 CW WOMMELS
R.L.A. Kort Holding BV De Lange Baan 8 8731 DZ WOMMELS
Accelent Groep BV Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Renovatiebouw N. Dijkstra De Iisbaan 1 8731 DW WOMMELS
Now Cars Walperterwei 41/C 8731 CD WOMMELS
Openbare Basisschool De Opslach Walperterwei 18 8731 CD WOMMELS
Kinderopvang Wommels BV 't Bosk 26 8731 BM WOMMELS
Beauty & Care Amaranthus Swingoerd 24 8731 CW WOMMELS