Bedrijven voor de plaats: WOMMELS

Wiersma Tandheelkunde Holding BV De Koarte Baan 13 8731 DX WOMMELS
Gem Brandweer Littenseradiel Keatsebaen 1/A 8731 BN WOMMELS
Ver. v Prot. Chr. Basisonderw. in de Gemeente Littenseradiel Walperterwei 14 8731 CD WOMMELS
Tuinstra Akkrum Groenbeheer BV Hottingawei 11 8731 AB WOMMELS
Tanja Túnoannimmer Hofkamp 28 8731 BV WOMMELS
Sport- en Gezondheidscentrum Véronique Akkermans Walperterwei 41/H 8731 CD WOMMELS
Wit-Mambo Littenserbuorren 3 8731 CG WOMMELS
Atelier it Stalt De Binnenbaan 1/E 8731 DV WOMMELS
Van Ruiten Technische Dienstverlening Van Sminialeane 50 8731 BH WOMMELS
Accelent BV Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Schildersbedrijf Nijdam Van Sminialeane 23 8731 BC WOMMELS
Aannemersbedrijf Van Ruiten Van Sminialeane 50 8731 BH WOMMELS
Openbare Basisschool De Opslach Walperterwei 18 8731 CD WOMMELS
Brandweer Wunseradiel Keatsebaen 1 8731 BN WOMMELS
Melkveehouderij De Jong BV Slachte 6 8731 CJ WOMMELS
F.J. Hogendorp en Zn Hottingawei 7 8731 AB WOMMELS
Faber Transport & Kraan/ Hoogwerker Verhuur De Iisbaan 8 8731 DW WOMMELS
Van Sminia Monumenten BV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
Administratiekantoor Valkenburg 't Noard 10 8731 BB WOMMELS
Ruiter Beheer Wommels BV Van Sminialeane 4 8731 BE WOMMELS
Slagerij Tj. D. Reitsma 't Bosk 84/B 8731 BM WOMMELS
Firma Klooster Suderhaven 7 8731 BP WOMMELS
G.J. Tiemersma Beheer BV Hofkamp 32 8731 BV WOMMELS
Van Sminia Invest CV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
Motorcentrum Friesland De Iisbaan 7 8731 DW WOMMELS
Kapsalon Bontje Walperterwei 9 8731 CC WOMMELS
Handelsonderneming Vigal Van Sminialeane 52 8731 BH WOMMELS
Subsidiebureau Lytse Boefkes Saad 12 8731 DD WOMMELS
R. Sijbesma Opslach 13 8731 AH WOMMELS
Accelent Groep BV Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
K.M.A. Logistics and Textiles BV Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Middelsee Techniek BV De Lange Baan 11 8731 DZ WOMMELS
Gemeente Littenseradiel Brandweer 't Bosk 71/A 8731 BK WOMMELS
Tywerthiem Van Sminialeane 28-40 8731 BG WOMMELS
VOF Bloemsierkunst "De Vlinder Hofkamp 2 8731 BV WOMMELS
Happy Family 't Noard 1 8731 BB WOMMELS
Pier Zijlstra Bou en Advys Vicarystrjitte 6 8731 BZ WOMMELS
Willem Hoekstra Aanhangwagens Freuleleane 1 8731 AS WOMMELS
Spel-Idee De Iisbaan 6 8731 DW WOMMELS
Nico's Parts Supply De Iisbaan 13/A 8731 DW WOMMELS
VOF Zandzuigbedrijf Schokkenbroek Slachte 10 8731 CJ WOMMELS
Aardema Transport BV De Lange Baan 6 8731 DZ WOMMELS
Posthuma's Bakkerij Keatsebaen 2 8731 BN WOMMELS
R.L.A. Kort Holding BV De Lange Baan 8 8731 DZ WOMMELS
Personeelsver. Kooistra Supermarkt Terp 11 8731 AX WOMMELS
VOF H. Metzlar en A. Metzlar- de Leeuw 't Noard 6 8731 BB WOMMELS
Heem Vastgoed en Adviesburo It Stalt 31 8731 EA WOMMELS
Boersma Holding BV Hottingawei 32 8731 AC WOMMELS
Raw RVS-Design De Binnenbaan 3/F 8731 DV WOMMELS
Strictly To THE Point Hofkamp 10 8731 BV WOMMELS
Bouwbedrijf Frankena VOF De Lange Baan 9 8731 DZ WOMMELS
Fa. Delfsma De Lange Baan 10 8731 DZ WOMMELS
Internationaal Transportbedrijf Sandstra Walperterwei 47 8731 CD WOMMELS
Gerbrandy Beheer BV It Stalt 19 8731 EA WOMMELS
Basiseenheid van de Politie Wommels Freuleleane 1 8731 AS WOMMELS
Walstra Installatietechniek Swingoerd 5 8731 CV WOMMELS
Botenmarkt Friesland Freuleleane 20 8731 AV WOMMELS
Westra Watersport Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Tante Tootje Van Sminialeane 21 8731 BC WOMMELS
Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum De Homeie 17 8731 EC WOMMELS
Bouwtekening-Online It Stalt 13 8731 EA WOMMELS
R. IJbema Beheer BV It Stalt 31 8731 EA WOMMELS
VOF S. Heeringa Walperterwei 10 8731 CC WOMMELS
Fizel Terp 52 8731 BA WOMMELS
VOF Schildersbedrijf Timersma Terp 54 8731 BA WOMMELS
Jaap Zijlstra Wommels Beheer BV De Lange Baan 11 8731 DZ WOMMELS
Handelsonderneming H.P. Ypeij 't Bosk 16 8731 BL WOMMELS
Bouwbedrijf Frankena VOF De Iisbaan 15/A 8731 DW WOMMELS
Stichting De Mik De Homeie 10 8731 EC WOMMELS
Stichting Jeugdsoos De Igge Hofkamp 13 8731 BS WOMMELS
Hobbycentrum Nijdam Terp 38 8731 BA WOMMELS
Meubelmakerij De Plataan De Iisbaan 11/F 8731 DW WOMMELS
MK Direct Groep BV Tywert 17 8731 CM WOMMELS
VOF C-Images De Homeie 14/A 8731 EC WOMMELS
Technisch Metaalbedrijf De Jong BV Walperterwei 35 8731 CD WOMMELS