Bedrijven voor de plaats: WOMMELS

Zwembad de Klomp Walpertwei 27a 8731 CD WOMMELS
Wiersma Tandheelkunde Holding BV De Koarte Baan 13 8731 DX WOMMELS
Now Cars Walperterwei 41/C 8731 CD WOMMELS
Boersma Holding BV Hottingawei 32 8731 AC WOMMELS
Firma Klooster Suderhaven 7 8731 BP WOMMELS
Stichting Jeugdsoos De Igge Hofkamp 13 8731 BS WOMMELS
Delphi Makelaardij BV Van Sminialeane 4 8731 BE WOMMELS
Hankel’s Technisch Bedrijf Walperterwei 33b 8731 CD WOMMELS
Murk's Slagerij Terp 5 8731 AX WOMMELS
Sport- en Gezondheidscentrum Véronique Akkermans Walperterwei 41/H 8731 CD WOMMELS
VOF Metsel- en Voegbedrijf T. Haakma De Iisbaan 5 8731 DW WOMMELS
Internationaal Transportbedrijf Sandstra Walperterwei 47 8731 CD WOMMELS
J.P. Bijlsma Beheer BV Slachte 8 8731 CJ WOMMELS
WZ Videoproducties Swingoerd 28 8731 CW WOMMELS
Happy Family 't Noard 1 8731 BB WOMMELS
Strictly To THE Point Hofkamp 10 8731 BV WOMMELS
Van Sminia Monumenten BV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
Faber Uitvaartzorg BV Walperterwei 39 8731 CD WOMMELS
P. Huitema Administratie en Automatisering It Stalt 17 8731 EA WOMMELS
Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum De Homeie 17 8731 EC WOMMELS
J. de Jong Wommels Metaal Beheer BV Terp 14 8731 AZ WOMMELS
Spel-Idee De Iisbaan 6 8731 DW WOMMELS
Akfopack Doctor S Stapertstrjitte 4 8731 CB WOMMELS
Kapsalon Bontje Walperterwei 9 8731 CC WOMMELS
R.J. Rienstra Van Sminialeane 48 8731 BH WOMMELS
Wiersma Tandheelkunde De Koarte Baan 13 8731 DX WOMMELS
Openbare Basisschool De Opslach Walperterwei 18 8731 CD WOMMELS
VOF Staalbouw Dijkstra De Lange Baan 14 8731 DZ WOMMELS
Handelsonderneming H.P. Ypeij 't Bosk 16 8731 BL WOMMELS
Brandweer Wunseradiel Keatsebaen 1 8731 BN WOMMELS
Technisch Metaalbedrijf De Jong BV Walperterwei 35 8731 CD WOMMELS
BFPC Terp 16 8731 AZ WOMMELS
Bouwgroep 2000 BV Van Sminialeane 4 8731 BE WOMMELS
Stichting Avalon Foundation 't Bosk 71 8731 BK WOMMELS
Wietse B. Ligthart Bouw- Tekenburo It Stalt 13 8731 EA WOMMELS
Machineservice M. Schots Walperterwei 43 8731 CD WOMMELS
F.J. Hogendorp en Zn Hottingawei 7 8731 AB WOMMELS
Willem Hoekstra Aanhangwagens Freuleleane 1 8731 AS WOMMELS
Vizipro Tywert 13 8731 CM WOMMELS
Veldstra Hogedrukreinigers Service Klampe 12 8731 CS WOMMELS
Friesland Overledene Transport Walperterwei 39 8731 CD WOMMELS
Gemeente Littenseradiel Keatsebaen 1 8731 BN WOMMELS
K.M.A. Logistics and Textiles BV Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Attie's Mode en Schoenen Keatsebaen 10 8731 BN WOMMELS
Basiseenheid van de Politie Wommels Freuleleane 1 8731 AS WOMMELS
Beauty & Care Amaranthus Swingoerd 24 8731 CW WOMMELS
Fotopersbureau JRF 't Bosk 37 8731 BJ WOMMELS
Van Ruiten Technische Dienstverlening Van Sminialeane 50 8731 BH WOMMELS
Wheagan Multi Car Service De Lange Baan 5 8731 DZ WOMMELS
Brouwer Schildersbedrijf VOF Hofkamp 19 8731 BS WOMMELS
MK Direct Groep BV Tywert 17 8731 CM WOMMELS
Op'E Skille 't Noard 2 8731 BB WOMMELS
Schildersbedrijf Harm & Anke Abma Molewal 18 8731 AD WOMMELS
Montage- en Onderhoudsbedrijf De Groot It Stalt 4 8731 EA WOMMELS
Kapsalon Metzstyle Terp 60 8731 BA WOMMELS
H. A. Veenstra Holding BV Klampe 10 8731 CS WOMMELS
Autobedrijf Wielinga De Lange Baan 2 8731 DZ WOMMELS
Schoonheidssalon Mille Fleurs Hottingawei 11 8731 AB WOMMELS
A.D.V. Management Consulting BV Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Ver. v Prot. Chr. Basisonderw. in de Gemeente Littenseradiel Walperterwei 14 8731 CD WOMMELS
Raw RVS-Design De Binnenbaan 3/F 8731 DV WOMMELS
Lifentra Int. Expeditie BV De Lange Baan 11 8731 DZ WOMMELS
VOF Thalen/Thalen-Koster 't Noard 21 8731 BB WOMMELS
Fa. Van der Velde 't Noard 3 8731 BB WOMMELS
Autoverkoopbedrijf Van der Wal Walperterwei 41/E 8731 CD WOMMELS
Mitselbedriuw "Bou-Plus Vicarystrjitte 8 8731 BZ WOMMELS
VOF H. Metzlar en A. Metzlar- de Leeuw 't Noard 6 8731 BB WOMMELS
WD-Sat Saad 7 8731 DC WOMMELS
it Utfanhúske Van Sminialeane 8 8731 BE WOMMELS
Administratiekantoor Valkenburg 't Noard 10 8731 BB WOMMELS
5-Sterren Chalet Vakanties De Iisbaan 7 8731 DW WOMMELS
Marnetechniek BV De Lange Baan 11 8731 DZ WOMMELS
Bouwbedrijf Frankena VOF De Iisbaan 15/A 8731 DW WOMMELS
J. Hibma Swingoerd 36 8731 CW WOMMELS
Cantina 'd Italia De Jister 32 8731 EB WOMMELS