Bedrijven voor de plaats: WOMMELS

Zwembad de Klomp Walpertwei 27a 8731 CD WOMMELS
VOF Wiersma Walperterwei 47/B 8731 CD WOMMELS
Akfopack Doctor S Stapertstrjitte 4 8731 CB WOMMELS
Vizipro Tywert 13 8731 CM WOMMELS
Delphi Makelaardij BV Van Sminialeane 4 8731 BE WOMMELS
Tante Tootje Van Sminialeane 21 8731 BC WOMMELS
Walstra Installatietechniek Swingoerd 5 8731 CV WOMMELS
Coöperatieve Muziekgroep Swee UA Terp 28 8731 AZ WOMMELS
J.P. Bijlsma Beheer BV Slachte 8 8731 CJ WOMMELS
Faber Uitvaartzorg BV Walperterwei 39 8731 CD WOMMELS
Gerlofs Management BV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
Montage- en Onderhoudsbedrijf De Groot It Stalt 4 8731 EA WOMMELS
Fa. Delfsma De Lange Baan 10 8731 DZ WOMMELS
K. Klip Interimmanagement BV Terp 1 8731 AX WOMMELS
R.L.A. Kort Holding BV De Lange Baan 8 8731 DZ WOMMELS
Spel-Idee De Iisbaan 6 8731 DW WOMMELS
Handelsonderneming J.T. de Vries 't Noard 1 8731 BB WOMMELS
Schoonheidssalon Mille Fleurs Hottingawei 11 8731 AB WOMMELS
Tywerthiem Van Sminialeane 28-40 8731 BG WOMMELS
Op'E Skille 't Noard 2 8731 BB WOMMELS
Gaardenier Hoveniersbedrijf Walperterwei 47/B 8731 CD WOMMELS
Administratiekantoor Valkenburg 't Noard 10 8731 BB WOMMELS
C.J. Dijkstra Holding BV De Lange Baan 14 8731 DZ WOMMELS
Fotopersbureau JRF 't Bosk 37 8731 BJ WOMMELS
L.H.J. Bogtstra Van Sminialeane 3 8731 BC WOMMELS
VOF Bloemsierkunst "De Vlinder Hofkamp 2 8731 BV WOMMELS
Tanja Túnoannimmer Hofkamp 28 8731 BV WOMMELS
Internationaal Transportbedrijf Sandstra Walperterwei 47 8731 CD WOMMELS
VOF H. Metzlar en A. Metzlar- de Leeuw 't Noard 6 8731 BB WOMMELS
Griet's Knipskjirre Butenwei 6 8731 AL WOMMELS
R.J. Rienstra Van Sminialeane 48 8731 BH WOMMELS
VOF it Dielshus Exploitatie 't Bosk 41 8731 BK WOMMELS
Now Cars Walperterwei 41/C 8731 CD WOMMELS
Sport- en Gezondheidscentrum Véronique Akkermans Walperterwei 41/H 8731 CD WOMMELS
Attie's Mode en Schoenen Keatsebaen 10 8731 BN WOMMELS
Heeg Beleggingen BV Van Sminialeane 49 8731 BD WOMMELS
Vita-Reform Van der Snoek Krabbedijk 4 8731 CE WOMMELS
WD-Sat Saad 7 8731 DC WOMMELS
Van Sminia Invest CV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
Friesland Overledene Transport Walperterwei 39 8731 CD WOMMELS
Uitvaartzorg Franeker Walperterwei 39 8731 CD WOMMELS
Hankel’s Technisch Bedrijf Walperterwei 33b 8731 CD WOMMELS
Stichting De Mik De Homeie 10 8731 EC WOMMELS
WZ Videoproducties Swingoerd 28 8731 CW WOMMELS
Brouwer Schildersbedrijf VOF Hofkamp 19 8731 BS WOMMELS
Fizel Terp 52 8731 BA WOMMELS
Beheer Johan Gorter Juwelier BV 't Noard 10 8731 BB WOMMELS
Gemeente Littenseradiel Brandweer 't Bosk 71/A 8731 BK WOMMELS
F.J. Hogendorp en Zn Hottingawei 7 8731 AB WOMMELS
VOF Staalbouw Dijkstra De Lange Baan 14 8731 DZ WOMMELS
Ruiter Beheer Wommels BV Van Sminialeane 4 8731 BE WOMMELS
J. Hibma Swingoerd 36 8731 CW WOMMELS
Stichting Jeugdsoos De Igge Hofkamp 13 8731 BS WOMMELS
A.D.V. Management Consulting BV Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Westra Watersport Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
American Base BV Hottingawei 1/A 8731 AB WOMMELS
Jaap Zijlstra Wommels Beheer BV De Lange Baan 11 8731 DZ WOMMELS
Bruin Café Brouwer Terp 4 8731 AZ WOMMELS
Maarten Bos Graf. Prod. en Drukwerkverzorging Tywert 19 8731 CM WOMMELS
Willem Hoekstra Aanhangwagens Freuleleane 1 8731 AS WOMMELS
5-Sterren Chalet Vakanties De Iisbaan 7 8731 DW WOMMELS
Renovatiebouw N. Dijkstra De Iisbaan 1 8731 DW WOMMELS
P. Huitema Administratie en Automatisering It Stalt 17 8731 EA WOMMELS
Bouwtekening-Online It Stalt 13 8731 EA WOMMELS
Ver. v Prot. Chr. Basisonderw. in de Gemeente Littenseradiel Walperterwei 14 8731 CD WOMMELS
Handelsonderneming Vigal Van Sminialeane 52 8731 BH WOMMELS
Cantina 'd Italia De Jister 32 8731 EB WOMMELS
VOF Zandzuigbedrijf Schokkenbroek Slachte 10 8731 CJ WOMMELS
Wiersma Tandheelkunde De Koarte Baan 13 8731 DX WOMMELS
Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum De Homeie 17 8731 EC WOMMELS
Lifentra Int. Expeditie BV De Lange Baan 11 8731 DZ WOMMELS
Gemeente Littenseradiel Keatsebaen 1 8731 BN WOMMELS
J. de Jong Wommels Metaal Beheer BV Terp 14 8731 AZ WOMMELS
Schildersbedrijf Harm & Anke Abma Molewal 18 8731 AD WOMMELS
Faber Transport & Kraan/ Hoogwerker Verhuur De Iisbaan 8 8731 DW WOMMELS