Bedrijven voor de plaats: WOMMELS

Zwembad de Klomp Walpertwei 27a 8731 CD WOMMELS
Tanja T˙noannimmer Hofkamp 28 8731 BV WOMMELS
Lifentra Int. Expeditie BV De Lange Baan 11 8731 DZ WOMMELS
Ver. v Prot. Chr. Basisonderw. in de Gemeente Littenseradiel Walperterwei 14 8731 CD WOMMELS
Fizel Terp 52 8731 BA WOMMELS
it Utfanh˙ske Van Sminialeane 8 8731 BE WOMMELS
Resi Wooncentrum De Iisbaan 10 8731 DW WOMMELS
Van Sminia Ontwikkeling BV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
R. Sijbesma Opslach 13 8731 AH WOMMELS
VOF Metsel- en Voegbedrijf T. Haakma De Iisbaan 5 8731 DW WOMMELS
Spel-Idee De Iisbaan 6 8731 DW WOMMELS
Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum De Homeie 17 8731 EC WOMMELS
Stichting De Mik De Homeie 10 8731 EC WOMMELS
Co÷peratieve Rabobank Sneek-Zuidwestfriesland UA Van Sminialeane 6 8731 BE WOMMELS
Meubelmakerij De Plataan De Iisbaan 11/F 8731 DW WOMMELS
Van Sminia Beheer BV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
Fotopersbureau JRF 't Bosk 37 8731 BJ WOMMELS
R.J. Rienstra Van Sminialeane 48 8731 BH WOMMELS
Jelly Bosma Uitvaartzorg Swingoerd 30 8731 CW WOMMELS
Van Ruiten Technische Dienstverlening Van Sminialeane 50 8731 BH WOMMELS
Botenmarkt Friesland Freuleleane 20 8731 AV WOMMELS
Tywerthiem Van Sminialeane 28-40 8731 BG WOMMELS
Gerbrandy Heibedrijf BV It Stalt 19 8731 EA WOMMELS
Accelent Groep BV Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
VOF Bloemsierkunst "De Vlinder Hofkamp 2 8731 BV WOMMELS
Faber Transport & Kraan/ Hoogwerker Verhuur De Iisbaan 8 8731 DW WOMMELS
Trendy Hairexpress Terp 27 8731 AX WOMMELS
Basiseenheid van de Politie Wommels Freuleleane 1 8731 AS WOMMELS
Audiovisueel Communicatie Bedrijf Wommels BV Walperterwei 33/A 8731 CD WOMMELS
Technisch Metaalbedrijf De Jong BV Walperterwei 35 8731 CD WOMMELS
Delphi Makelaardij BV Van Sminialeane 4 8731 BE WOMMELS
G.J. Tiemersma Beheer BV Hofkamp 32 8731 BV WOMMELS
Marnetechniek BV De Lange Baan 11 8731 DZ WOMMELS
Tuinstra Akkrum Groenbeheer BV Hottingawei 11 8731 AB WOMMELS
Murk's Slagerij Terp 5 8731 AX WOMMELS
Administratiekantoor Valkenburg 't Noard 10 8731 BB WOMMELS
VOF H. Metzlar en A. Metzlar- de Leeuw 't Noard 6 8731 BB WOMMELS
Bouwtekening-Online It Stalt 13 8731 EA WOMMELS
WD-Sat Saad 7 8731 DC WOMMELS
Posthuma's Bakkerij Keatsebaen 2 8731 BN WOMMELS
Middelsee Techniek BV De Lange Baan 11 8731 DZ WOMMELS
R. IJbema Beheer BV It Stalt 31 8731 EA WOMMELS
Openbare Basisschool De Opslach Walperterwei 18 8731 CD WOMMELS
Aardema Transport BV De Lange Baan 6 8731 DZ WOMMELS
VOF S. Heeringa Walperterwei 10 8731 CC WOMMELS
Faber Uitvaartzorg BV Walperterwei 39 8731 CD WOMMELS
Nico's Parts Supply De Iisbaan 13/A 8731 DW WOMMELS
G. Lanting Beheer BV Walperterwei 3 8731 CC WOMMELS
Cantina 'd Italia De Jister 32 8731 EB WOMMELS
Gem Brandweer Littenseradiel Keatsebaen 1/A 8731 BN WOMMELS
Wiersma Tandheelkunde Holding BV De Koarte Baan 13 8731 DX WOMMELS
Bosschieter it Consult Hofkamp 72 8731 BW WOMMELS
Op'E Skille 't Noard 2 8731 BB WOMMELS
Beheer Johan Gorter Juwelier BV 't Noard 10 8731 BB WOMMELS
MK Direct Groep BV Tywert 17 8731 CM WOMMELS
5-Sterren Chalet Vakanties De Iisbaan 7 8731 DW WOMMELS
VOF Thalen/Thalen-Koster 't Noard 21 8731 BB WOMMELS
Schildersbedrijf Harm & Anke Abma Molewal 18 8731 AD WOMMELS
VOF Schildersbedrijf Timersma Terp 54 8731 BA WOMMELS
Walstra Installatietechniek Swingoerd 5 8731 CV WOMMELS
Schoonheidssalon Mille Fleurs Hottingawei 11 8731 AB WOMMELS
Motorcentrum Friesland De Iisbaan 7 8731 DW WOMMELS
Friesland Overledene Transport Walperterwei 39 8731 CD WOMMELS
Pier Zijlstra Bou en Advys Vicarystrjitte 6 8731 BZ WOMMELS
De Jong Projekt Fyns 1 8731 CP WOMMELS
Intrejo VOF De Iisbaan 11/A/J 8731 DW WOMMELS
Wheagan Multi Car Service De Lange Baan 5 8731 DZ WOMMELS
Kapsalon Metzstyle Terp 60 8731 BA WOMMELS
Kapsalon Bontje Walperterwei 9 8731 CC WOMMELS
Brouwer Schildersbedrijf VOF Hofkamp 19 8731 BS WOMMELS
Wiersma Tandheelkunde Wommels BV De Koarte Baan 13 8731 DX WOMMELS
Handelsonderneming J.T. de Vries 't Noard 1 8731 BB WOMMELS
A.D.V. Group BV Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
J. Hibma Swingoerd 36 8731 CW WOMMELS
VOF C-Images De Homeie 14/A 8731 EC WOMMELS