Bedrijven voor de plaats: WOMMELS

Zwembad de Klomp Walpertwei 27a 8731 CD WOMMELS
Vizipro Tywert 13 8731 CM WOMMELS
Spel-Idee De Iisbaan 6 8731 DW WOMMELS
Gem Brandweer Littenseradiel Keatsebaen 1/A 8731 BN WOMMELS
Now Cars Walperterwei 41/C 8731 CD WOMMELS
Firma Klooster Suderhaven 7 8731 BP WOMMELS
Handelsonderneming Vigal Van Sminialeane 52 8731 BH WOMMELS
H. A. Veenstra Holding BV Klampe 10 8731 CS WOMMELS
L.H.J. Bogtstra Van Sminialeane 3 8731 BC WOMMELS
G. Lanting Beheer BV Walperterwei 3 8731 CC WOMMELS
American Base BV Hottingawei 1/A 8731 AB WOMMELS
VOF it Dielshus Exploitatie 't Bosk 41 8731 BK WOMMELS
Beheer Johan Gorter Juwelier BV 't Noard 10 8731 BB WOMMELS
J. Hibma Swingoerd 36 8731 CW WOMMELS
F.J. Hogendorp en Zn Hottingawei 7 8731 AB WOMMELS
Schoonheidssalon Mille Fleurs Hottingawei 11 8731 AB WOMMELS
Accelent BV Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Vita-Reform Van der Snoek Krabbedijk 4 8731 CE WOMMELS
Friesland Overledene Transport Walperterwei 39 8731 CD WOMMELS
VOF Bloemsierkunst "De Vlinder Hofkamp 2 8731 BV WOMMELS
Strictly To THE Point Hofkamp 10 8731 BV WOMMELS
Schildersbedrijf Harm & Anke Abma Molewal 18 8731 AD WOMMELS
Walstra Installatietechniek Swingoerd 5 8731 CV WOMMELS
MK Direct Consult VOF Tywert 17 8731 CM WOMMELS
C.J. Dijkstra Holding BV De Lange Baan 14 8731 DZ WOMMELS
Tuinstra Akkrum Groenbeheer BV Hottingawei 11 8731 AB WOMMELS
BFPC Terp 16 8731 AZ WOMMELS
G.J. Tiemersma Beheer BV Hofkamp 32 8731 BV WOMMELS
Van Sminia Beheer BV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
Mitselbedriuw "Bou-Plus Vicarystrjitte 8 8731 BZ WOMMELS
Aj Inventives Hofkamp 25 8731 BS WOMMELS
Wit-Mambo Littenserbuorren 3 8731 CG WOMMELS
Kapsalon Bontje Walperterwei 9 8731 CC WOMMELS
CoŲperatieve Muziekgroep Swee UA Terp 28 8731 AZ WOMMELS
Motorcentrum Friesland De Iisbaan 7 8731 DW WOMMELS
St. Voorzieningen Openbare Basisschool De Opslach Walperterwei 14/C 8731 CD WOMMELS
Pier Zijlstra Bou en Advys Vicarystrjitte 6 8731 BZ WOMMELS
Hankelís Technisch Bedrijf Walperterwei 33b 8731 CD WOMMELS
Wiersma Tandheelkunde Holding BV De Koarte Baan 13 8731 DX WOMMELS
VOF Zandzuigbedrijf Schokkenbroek Slachte 10 8731 CJ WOMMELS
Bosschieter it Consult Hofkamp 72 8731 BW WOMMELS
Melkveehouderij De Jong BV Slachte 6 8731 CJ WOMMELS
A.D.V. Management Consulting BV Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Firma D. van Wieren Terp 29 8731 AX WOMMELS
Van Sminia Monumenten BV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
Cantina 'd Italia De Jister 32 8731 EB WOMMELS
P. Huitema Administratie en Automatisering It Stalt 17 8731 EA WOMMELS
Faber Transport & Kraan/ Hoogwerker Verhuur De Iisbaan 8 8731 DW WOMMELS
Gerbrandy Heibedrijf BV It Stalt 19 8731 EA WOMMELS
Tweewielers De Jong Wommels De Iisbaan 2 8731 DW WOMMELS
WZ Videoproducties Swingoerd 28 8731 CW WOMMELS
Ruiter Beheer Wommels BV Van Sminialeane 4 8731 BE WOMMELS
Handelsonderneming J.T. de Vries 't Noard 1 8731 BB WOMMELS
Administratiekantoor Valkenburg 't Noard 10 8731 BB WOMMELS
Marnetechniek BV De Lange Baan 11 8731 DZ WOMMELS
Autorijschool Hayo Scholte Perk 5 8731 AJ WOMMELS
K. Klip Interimmanagement BV Terp 1 8731 AX WOMMELS
Wheagan Multi Car Service De Lange Baan 5 8731 DZ WOMMELS
Fotopersbureau JRF 't Bosk 37 8731 BJ WOMMELS
Brandweer Wunseradiel Keatsebaen 1 8731 BN WOMMELS
A. de Jong Wommels Metaal Beheer BV Walperterwei 35 8731 CD WOMMELS
Gemeente Littenseradiel Brandweer 't Bosk 71/A 8731 BK WOMMELS
Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum De Homeie 17 8731 EC WOMMELS
Hobbycentrum Nijdam Terp 38 8731 BA WOMMELS
Fizel Terp 52 8731 BA WOMMELS
Oldenburger Automatisering Suderhaven 2 8731 BP WOMMELS
Gem Brandweer Wunseradiel Keatsebaen 1 8731 BN WOMMELS
Autobedrijf Wielinga De Lange Baan 2 8731 DZ WOMMELS
Holland Friesland Bouw Combinatie (HOLFRICOM) De Iisbaan 11/C 8731 DW WOMMELS
A.H. Romers Beheer BV Freuleleane 18 8731 AV WOMMELS
Middelsee Techniek BV De Lange Baan 11 8731 DZ WOMMELS
Bouwtekening-Online It Stalt 13 8731 EA WOMMELS
Wiersma Tandheelkunde Wommels BV De Koarte Baan 13 8731 DX WOMMELS
VOF C-Images De Homeie 14/A 8731 EC WOMMELS
Botenmarkt Friesland Freuleleane 20 8731 AV WOMMELS