Bedrijven voor de plaats: WOMMELS

Zwembad de Klomp Walpertwei 27a 8731 CD WOMMELS
Fotopersbureau JRF 't Bosk 37 8731 BJ WOMMELS
Stichting De Mik De Homeie 10 8731 EC WOMMELS
Wiersma Tandheelkunde Holding BV De Koarte Baan 13 8731 DX WOMMELS
VOF Wiersma Walperterwei 47/B 8731 CD WOMMELS
Motorcentrum Friesland De Iisbaan 7 8731 DW WOMMELS
Administratiekantoor Valkenburg 't Noard 10 8731 BB WOMMELS
Handelsonderneming J.T. de Vries 't Noard 1 8731 BB WOMMELS
Ver. v Prot. Chr. Basisonderw. in de Gemeente Littenseradiel Walperterwei 14 8731 CD WOMMELS
VOF H. Metzlar en A. Metzlar- de Leeuw 't Noard 6 8731 BB WOMMELS
VOF Stucadoorsbedrijf Serbau De Iisbaan 4 8731 DW WOMMELS
Faber Uitvaartzorg BV Walperterwei 39 8731 CD WOMMELS
Wiersma Tandheelkunde De Koarte Baan 13 8731 DX WOMMELS
Kooistra Supermarkten BV Terp 9-11 8731 AX WOMMELS
Parthenon BV Van Sminialeane 4 8731 BE WOMMELS
Basiseenheid van de Politie Wommels Freuleleane 1 8731 AS WOMMELS
Willem Hoekstra Aanhangwagens Freuleleane 1 8731 AS WOMMELS
Op'E Skille 't Noard 2 8731 BB WOMMELS
Mitselbedriuw "Bou-Plus Vicarystrjitte 8 8731 BZ WOMMELS
Wheagan Multi Car Service De Lange Baan 5 8731 DZ WOMMELS
VOF Zandzuigbedrijf Schokkenbroek Slachte 10 8731 CJ WOMMELS
Slagerij Tj. D. Reitsma 't Bosk 84/B 8731 BM WOMMELS
Van Sminia Invest CV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
Van Ruiten Technische Dienstverlening Van Sminialeane 50 8731 BH WOMMELS
Cantina 'd Italia De Jister 32 8731 EB WOMMELS
G. Tjalsma Architekten Holding BV Rolpeal 3/A 8731 AM WOMMELS
Heem Vastgoed en Adviesburo It Stalt 31 8731 EA WOMMELS
Bouwgroep 2000 BV Van Sminialeane 4 8731 BE WOMMELS
Vizipro Tywert 13 8731 CM WOMMELS
A. de Jong Wommels Metaal Beheer BV Walperterwei 35 8731 CD WOMMELS
Heeg Beleggingen BV Van Sminialeane 49 8731 BD WOMMELS
Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum De Homeie 17 8731 EC WOMMELS
Beauty & Care Amaranthus Swingoerd 24 8731 CW WOMMELS
Beautycenter De Freule BV Terp 42 8731 BA WOMMELS
Handelsonderneming Vigal Van Sminialeane 52 8731 BH WOMMELS
Gemeente Bolsward Brandweer 't Bosk 71A 8731 BK WOMMELS
Jaap Zijlstra Wommels Beheer BV De Lange Baan 11 8731 DZ WOMMELS
J. de Jong Wommels Metaal Beheer BV Terp 14 8731 AZ WOMMELS
Attie's Mode en Schoenen Keatsebaen 10 8731 BN WOMMELS
Kapsalon Metzstyle Terp 60 8731 BA WOMMELS
Now Cars Walperterwei 41/C 8731 CD WOMMELS
Botenmarkt Friesland Freuleleane 20 8731 AV WOMMELS
Posthuma's Bakkerij Keatsebaen 2 8731 BN WOMMELS
Meubelmakerij De Plataan De Iisbaan 11/F 8731 DW WOMMELS
Jelly Bosma Uitvaartzorg Swingoerd 30 8731 CW WOMMELS
Stichting Jeugdsoos De Igge Hofkamp 13 8731 BS WOMMELS
Autobedrijf Wielinga De Lange Baan 2 8731 DZ WOMMELS
Autoverkoopbedrijf Van der Wal Walperterwei 41/E 8731 CD WOMMELS
Faber Transport & Kraan/ Hoogwerker Verhuur De Iisbaan 8 8731 DW WOMMELS
Gerlofs Management BV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
Gerbrandy Onroerend Goed BV It Stalt 19 8731 EA WOMMELS
Tuinstra Akkrum Groenbeheer BV Hottingawei 11 8731 AB WOMMELS
Veldstra Hogedrukreinigers Service Klampe 12 8731 CS WOMMELS
Brandweer Wunseradiel Keatsebaen 1 8731 BN WOMMELS
it Utfanh˙ske Van Sminialeane 8 8731 BE WOMMELS
A.H. Romers Beheer BV Freuleleane 18 8731 AV WOMMELS
Oldtimerrestauratie F. Nijdam De Iisbaan 15 8731 DW WOMMELS
Aj Inventives Hofkamp 25 8731 BS WOMMELS
Middelsee Textiles BV De Iisbaan 15/C 8731 DW WOMMELS
Beheer Johan Gorter Juwelier BV 't Noard 10 8731 BB WOMMELS
Accelent BV Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Ruiter Beheer Wommels BV Van Sminialeane 4 8731 BE WOMMELS
A. & R. Bouw Perk 1 8731 AJ WOMMELS
Strictly To THE Point Hofkamp 10 8731 BV WOMMELS
Griet's Knipskjirre Butenwei 6 8731 AL WOMMELS
Tante Tootje Van Sminialeane 21 8731 BC WOMMELS
Tweewielers De Jong Wommels De Iisbaan 2 8731 DW WOMMELS
Atelier it Stalt De Binnenbaan 1/E 8731 DV WOMMELS
Co÷peratieve Muziekgroep Swee UA Terp 28 8731 AZ WOMMELS
Lifentra Int. Expeditie BV De Lange Baan 11 8731 DZ WOMMELS
P. Huitema Administratie en Automatisering It Stalt 17 8731 EA WOMMELS
R.J. Rienstra Van Sminialeane 48 8731 BH WOMMELS
Murk's Slagerij Terp 5 8731 AX WOMMELS
Firma Klooster Suderhaven 7 8731 BP WOMMELS
R.L.A. Kort Holding BV De Lange Baan 8 8731 DZ WOMMELS