Bedrijven voor de plaats: WOMMELS

Zwembad de Klomp Walpertwei 27a 8731 CD WOMMELS
VOF C-Images De Homeie 14/A 8731 EC WOMMELS
Kinderopvang Wommels BV 't Bosk 26 8731 BM WOMMELS
Gerlofs Management BV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
Kapsalon Bontje Walperterwei 9 8731 CC WOMMELS
Brandweer Wunseradiel Keatsebaen 1 8731 BN WOMMELS
Montage- en Onderhoudsbedrijf De Groot It Stalt 4 8731 EA WOMMELS
Murk's Slagerij Terp 5 8731 AX WOMMELS
Bosschieter it Consult Hofkamp 72 8731 BW WOMMELS
WD-Sat Saad 7 8731 DC WOMMELS
Gaardenier Hoveniersbedrijf Walperterwei 47/B 8731 CD WOMMELS
K.M.A. Logistics and Textiles BV Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Accelent BV Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
W. Poelstra Holding BV De Jister 14 8731 EB WOMMELS
Personeelsver. Kooistra Supermarkt Terp 11 8731 AX WOMMELS
Motorcentrum Friesland De Iisbaan 7 8731 DW WOMMELS
BFPC Terp 16 8731 AZ WOMMELS
Handelsonderneming J.T. de Vries 't Noard 1 8731 BB WOMMELS
Van Ruiten Technische Dienstverlening Van Sminialeane 50 8731 BH WOMMELS
Beheer Johan Gorter Juwelier BV 't Noard 10 8731 BB WOMMELS
VOF Staalbouw Dijkstra De Lange Baan 14 8731 DZ WOMMELS
Gem Brandweer Littenseradiel Keatsebaen 1/A 8731 BN WOMMELS
Aardema Transport BV De Lange Baan 6 8731 DZ WOMMELS
Stichting Jeugdsoos De Igge Hofkamp 13 8731 BS WOMMELS
Gerbrandy Onroerend Goed BV It Stalt 19 8731 EA WOMMELS
Kapsalon Metzstyle Terp 60 8731 BA WOMMELS
Marnetechniek BV De Lange Baan 11 8731 DZ WOMMELS
A. de Jong Wommels Metaal Beheer BV Walperterwei 35 8731 CD WOMMELS
Autoverkoopbedrijf Van der Wal Walperterwei 41/E 8731 CD WOMMELS
Kooistra Supermarkten BV Terp 9-11 8731 AX WOMMELS
A.D.V. Group BV Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Audiovisueel Communicatie Bedrijf Wommels BV Walperterwei 33/A 8731 CD WOMMELS
VOF Metsel- en Voegbedrijf T. Haakma De Iisbaan 5 8731 DW WOMMELS
Spel-Idee De Iisbaan 6 8731 DW WOMMELS
De Jong Projekt Fyns 1 8731 CP WOMMELS
Slagerij Tj. D. Reitsma 't Bosk 84/B 8731 BM WOMMELS
Administratiekantoor Valkenburg 't Noard 10 8731 BB WOMMELS
Stichting Avalon Foundation 't Bosk 71 8731 BK WOMMELS
Heeg Beleggingen BV Van Sminialeane 49 8731 BD WOMMELS
R. IJbema Beheer BV It Stalt 31 8731 EA WOMMELS
Basiseenheid van de Politie Wommels Freuleleane 1 8731 AS WOMMELS
Delphi Makelaardij BV Van Sminialeane 4 8731 BE WOMMELS
J. Hibma Swingoerd 36 8731 CW WOMMELS
Schoonheidssalon Mille Fleurs Hottingawei 11 8731 AB WOMMELS
Wit-Mambo Littenserbuorren 3 8731 CG WOMMELS
American Base BV Hottingawei 1/A 8731 AB WOMMELS
Resi Wooncentrum De Iisbaan 10 8731 DW WOMMELS
Fizel Terp 52 8731 BA WOMMELS
Jelly Bosma Uitvaartzorg Swingoerd 30 8731 CW WOMMELS
VOF it Dielshus Exploitatie 't Bosk 41 8731 BK WOMMELS
Aannemersbedrijf Van Ruiten Van Sminialeane 50 8731 BH WOMMELS
VOF Bloemsierkunst "De Vlinder Hofkamp 2 8731 BV WOMMELS
Tweewielers De Jong Wommels De Iisbaan 2 8731 DW WOMMELS
Aj Inventives Hofkamp 25 8731 BS WOMMELS
Sport- en Gezondheidscentrum Véronique Akkermans Walperterwei 41/H 8731 CD WOMMELS
VOF Wiersma Walperterwei 47/B 8731 CD WOMMELS
J. de Jong Wommels Metaal Beheer BV Terp 14 8731 AZ WOMMELS
Coöperatieve Rabobank Sneek-Zuidwestfriesland UA Van Sminialeane 6 8731 BE WOMMELS
Boersma Holding BV Hottingawei 32 8731 AC WOMMELS
Vizipro Tywert 13 8731 CM WOMMELS
C.J. Dijkstra Holding BV De Lange Baan 14 8731 DZ WOMMELS
Bouwgroep 2000 BV Van Sminialeane 4 8731 BE WOMMELS
Oldtimerrestauratie F. Nijdam De Iisbaan 15 8731 DW WOMMELS
VOF H. Metzlar en A. Metzlar- de Leeuw 't Noard 6 8731 BB WOMMELS
Meubelmakerij De Plataan De Iisbaan 11/F 8731 DW WOMMELS
it Utfanhúske Van Sminialeane 8 8731 BE WOMMELS
Van Sminia Monumenten BV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
Gerbrandy Heibedrijf BV It Stalt 19 8731 EA WOMMELS
Botenmarkt Friesland Freuleleane 20 8731 AV WOMMELS
Bouwbedrijf Frankena VOF De Iisbaan 15/A 8731 DW WOMMELS
Schildersbedrijf Harm & Anke Abma Molewal 18 8731 AD WOMMELS
Gemeente Littenseradiel Brandweer 't Bosk 71/A 8731 BK WOMMELS
J. Hoekstra Roede 7 8731 CT WOMMELS
Griet's Knipskjirre Butenwei 6 8731 AL WOMMELS
Uitvaartzorg Franeker Walperterwei 39 8731 CD WOMMELS