Bedrijven voor de plaats: WOMMELS

Zwembad de Klomp Walpertwei 27a 8731 CD WOMMELS
Renovatiebouw N. Dijkstra De Iisbaan 1 8731 DW WOMMELS
Basiseenheid van de Politie Wommels Freuleleane 1 8731 AS WOMMELS
Gerlofs Management BV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
Van Ruiten Technische Dienstverlening Van Sminialeane 50 8731 BH WOMMELS
F.J. Hogendorp en Zn Hottingawei 7 8731 AB WOMMELS
Accelent BV Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Subsidiebureau Lytse Boefkes Saad 12 8731 DD WOMMELS
Trendy Hairexpress Terp 27 8731 AX WOMMELS
Stichting Avalon Foundation 't Bosk 71 8731 BK WOMMELS
Tywerthiem Van Sminialeane 28-40 8731 BG WOMMELS
Beauty & Care Amaranthus Swingoerd 24 8731 CW WOMMELS
Gaardenier Tuincentrum Walperterwei 47/B 8731 CD WOMMELS
G. Lanting Beheer BV Walperterwei 3 8731 CC WOMMELS
L.H.J. Bogtstra Van Sminialeane 3 8731 BC WOMMELS
VOF it Dielshus Exploitatie 't Bosk 41 8731 BK WOMMELS
Tweewielers De Jong Wommels De Iisbaan 2 8731 DW WOMMELS
J.P. Bijlsma Beheer BV Slachte 8 8731 CJ WOMMELS
Gerbrandy Heibedrijf BV It Stalt 19 8731 EA WOMMELS
Onderl. Paardenverz. Mij. "Oldeboorn eo" WA De Homeie 31 8731 EC WOMMELS
VOF Metsel- en Voegbedrijf T. Haakma De Iisbaan 5 8731 DW WOMMELS
Pier Zijlstra Bou en Advys Vicarystrjitte 6 8731 BZ WOMMELS
Beautycenter De Freule BV Terp 42 8731 BA WOMMELS
Happy Family 't Noard 1 8731 BB WOMMELS
VOF Schildersbedrijf Timersma Terp 54 8731 BA WOMMELS
Fizel Terp 52 8731 BA WOMMELS
R.J. Rienstra Van Sminialeane 48 8731 BH WOMMELS
Grafmonumenten Klooster Suderhaven 7 8731 BP WOMMELS
Coöperatieve Muziekgroep Swee UA Terp 28 8731 AZ WOMMELS
Wiersma Tandheelkunde Holding BV De Koarte Baan 13 8731 DX WOMMELS
Handelsonderneming H.P. Ypeij 't Bosk 16 8731 BL WOMMELS
Mitselbedriuw "Bou-Plus Vicarystrjitte 8 8731 BZ WOMMELS
Griet's Knipskjirre Butenwei 6 8731 AL WOMMELS
VOF Staalbouw Dijkstra De Lange Baan 14 8731 DZ WOMMELS
Fa. Delfsma De Lange Baan 10 8731 DZ WOMMELS
Tanja Túnoannimmer Hofkamp 28 8731 BV WOMMELS
Montage- en Onderhoudsbedrijf De Groot It Stalt 4 8731 EA WOMMELS
Heeg Beleggingen BV Van Sminialeane 49 8731 BD WOMMELS
Gerbrandy Onroerend Goed BV It Stalt 19 8731 EA WOMMELS
Aardema Transport BV De Lange Baan 6 8731 DZ WOMMELS
Willem Hoekstra Aanhangwagens Freuleleane 1 8731 AS WOMMELS
J. Hibma Swingoerd 36 8731 CW WOMMELS
Wiersma Tandheelkunde De Koarte Baan 13 8731 DX WOMMELS
Ver. v Prot. Chr. Basisonderw. in de Gemeente Littenseradiel Walperterwei 14 8731 CD WOMMELS
Slagerij Tj. D. Reitsma 't Bosk 84/B 8731 BM WOMMELS
Motorcentrum Friesland De Iisbaan 7 8731 DW WOMMELS
Botenmarkt Friesland Freuleleane 20 8731 AV WOMMELS
Posthuma's Bakkerij Keatsebaen 2 8731 BN WOMMELS
Gemeente Littenseradiel Keatsebaen 1 8731 BN WOMMELS
W. Poelstra Holding BV De Jister 14 8731 EB WOMMELS
Hobbycentrum Nijdam Terp 38 8731 BA WOMMELS
A. de Jong Wommels Metaal Beheer BV Walperterwei 35 8731 CD WOMMELS
Internationaal Transportbedrijf Sandstra Walperterwei 47 8731 CD WOMMELS
Handelsonderneming Vigal Van Sminialeane 52 8731 BH WOMMELS
it Utfanhúske Van Sminialeane 8 8731 BE WOMMELS
G.J. Tiemersma Beheer BV Hofkamp 32 8731 BV WOMMELS
VOF Administratie- en Adviesburo Brouwer & Buwalda Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Autorijschool Hayo Scholte Perk 5 8731 AJ WOMMELS
Jaap Zijlstra Wommels Beheer BV De Lange Baan 11 8731 DZ WOMMELS
Afbouwbedrijf Volbeda Freuleleane 4 8731 AV WOMMELS
Gerbrandy Beheer BV It Stalt 19 8731 EA WOMMELS
VOF Wiersma Walperterwei 47/B 8731 CD WOMMELS
Openbare Basisschool De Opslach Walperterwei 18 8731 CD WOMMELS
Maarten Bos Graf. Prod. en Drukwerkverzorging Tywert 19 8731 CM WOMMELS
Van Sminia Monumenten BV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
Murk's Slagerij Terp 5 8731 AX WOMMELS
VOF Thalen/Thalen-Koster 't Noard 21 8731 BB WOMMELS
K. Klip Interimmanagement BV Terp 1 8731 AX WOMMELS
Sport- en Gezondheidscentrum Véronique Akkermans Walperterwei 41/H 8731 CD WOMMELS
Jelly Bosma Uitvaartzorg Swingoerd 30 8731 CW WOMMELS
Parthenon BV Van Sminialeane 4 8731 BE WOMMELS
Schildersbedrijf Harm & Anke Abma Molewal 18 8731 AD WOMMELS
Schoonheidssalon Mille Fleurs Hottingawei 11 8731 AB WOMMELS
Gemeente Littenseradiel Brandweer 't Bosk 71/A 8731 BK WOMMELS
Faber Uitvaartzorg BV Walperterwei 39 8731 CD WOMMELS