Bedrijven voor de plaats: WOMMELS

Zwembad de Klomp Walpertwei 27a 8731 CD WOMMELS
Openbare Basisschool De Opslach Walperterwei 18 8731 CD WOMMELS
Internationaal Transportbedrijf Sandstra Walperterwei 47 8731 CD WOMMELS
Attie's Mode en Schoenen Keatsebaen 10 8731 BN WOMMELS
Beautycenter De Freule BV Terp 42 8731 BA WOMMELS
Renovatiebouw N. Dijkstra De Iisbaan 1 8731 DW WOMMELS
Bouwgroep 2000 BV Van Sminialeane 4 8731 BE WOMMELS
VOF Thalen/Thalen-Koster 't Noard 21 8731 BB WOMMELS
Nico's Parts Supply De Iisbaan 13/A 8731 DW WOMMELS
Beheer Johan Gorter Juwelier BV 't Noard 10 8731 BB WOMMELS
Audiovisueel Communicatie Bedrijf Wommels BV Walperterwei 33/A 8731 CD WOMMELS
De Jong Projekt Fyns 1 8731 CP WOMMELS
P. Huitema Administratie en Automatisering It Stalt 17 8731 EA WOMMELS
C.J. Dijkstra Holding BV De Lange Baan 14 8731 DZ WOMMELS
Montage- en Onderhoudsbedrijf De Groot It Stalt 4 8731 EA WOMMELS
Atelier it Stalt De Binnenbaan 1/E 8731 DV WOMMELS
Melkveehouderij De Jong BV Slachte 6 8731 CJ WOMMELS
Intrejo VOF De Iisbaan 11/A/J 8731 DW WOMMELS
Op'E Skille 't Noard 2 8731 BB WOMMELS
Sport- en Gezondheidscentrum Véronique Akkermans Walperterwei 41/H 8731 CD WOMMELS
Kooistra Supermarkten BV Terp 9-11 8731 AX WOMMELS
Tweewielers De Jong Wommels De Iisbaan 2 8731 DW WOMMELS
Beauty & Care Amaranthus Swingoerd 24 8731 CW WOMMELS
Handelsonderneming J.T. de Vries 't Noard 1 8731 BB WOMMELS
Kinderopvang Wommels BV 't Bosk 26 8731 BM WOMMELS
Gaardenier Hoveniersbedrijf Walperterwei 47/B 8731 CD WOMMELS
Handelsonderneming Vigal Van Sminialeane 52 8731 BH WOMMELS
Brandweer Wunseradiel Keatsebaen 1 8731 BN WOMMELS
Fa. Van der Velde 't Noard 3 8731 BB WOMMELS
H. A. Veenstra Holding BV Klampe 10 8731 CS WOMMELS
Gem Brandweer Wunseradiel Keatsebaen 1 8731 BN WOMMELS
Gerbrandy Beheer BV It Stalt 19 8731 EA WOMMELS
Mitselbedriuw "Bou-Plus Vicarystrjitte 8 8731 BZ WOMMELS
Meubelmakerij De Plataan De Iisbaan 11/F 8731 DW WOMMELS
Westra Watersport Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Van Sminia Invest CV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
BFPC Terp 16 8731 AZ WOMMELS
Oldtimerrestauratie F. Nijdam De Iisbaan 15 8731 DW WOMMELS
Bruin Café Brouwer Terp 4 8731 AZ WOMMELS
Murk's Slagerij Terp 5 8731 AX WOMMELS
it Utfanhúske Van Sminialeane 8 8731 BE WOMMELS
Heeg Beleggingen BV Van Sminialeane 49 8731 BD WOMMELS
Fa. Delfsma De Lange Baan 10 8731 DZ WOMMELS
Grafmonumenten Klooster Suderhaven 7 8731 BP WOMMELS
Accelent BV Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
VOF Staalbouw Dijkstra De Lange Baan 14 8731 DZ WOMMELS
Schoonheidssalon Mille Fleurs Hottingawei 11 8731 AB WOMMELS
Tante Tootje Van Sminialeane 21 8731 BC WOMMELS
Van Sminia Ontwikkeling BV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
VOF Schildersbedrijf Timersma Terp 54 8731 BA WOMMELS
Autobedrijf Wielinga De Lange Baan 2 8731 DZ WOMMELS
VOF Stucadoorsbedrijf Serbau De Iisbaan 4 8731 DW WOMMELS
A.D.V. Group BV Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Autorijschool Hayo Scholte Perk 5 8731 AJ WOMMELS
VOF C-Images De Homeie 14/A 8731 EC WOMMELS
A.H. Romers Beheer BV Freuleleane 18 8731 AV WOMMELS
Christelijke Basisschool "it Funemint Walperterwei 14 8731 CD WOMMELS
Vita-Reform Van der Snoek Krabbedijk 4 8731 CE WOMMELS
J.P. Bijlsma Beheer BV Slachte 8 8731 CJ WOMMELS
Maarten Bos Graf. Prod. en Drukwerkverzorging Tywert 19 8731 CM WOMMELS
Wit-Mambo Littenserbuorren 3 8731 CG WOMMELS
Afbouwbedrijf Volbeda Freuleleane 4 8731 AV WOMMELS
Jelly Bosma Uitvaartzorg Swingoerd 30 8731 CW WOMMELS
Schildersbedrijf Harm & Anke Abma Molewal 18 8731 AD WOMMELS
Bouwbedrijf Frankena VOF De Lange Baan 9 8731 DZ WOMMELS
Firma Klooster Suderhaven 7 8731 BP WOMMELS
Gemeente Littenseradiel Keatsebaen 1 8731 BN WOMMELS
VOF S. Heeringa Walperterwei 10 8731 CC WOMMELS
Personeelsver. Kooistra Supermarkt Terp 11 8731 AX WOMMELS
J. Hibma Swingoerd 36 8731 CW WOMMELS
American Base BV Hottingawei 1/A 8731 AB WOMMELS
Wiersma Tandheelkunde Wommels BV De Koarte Baan 13 8731 DX WOMMELS
Heem Vastgoed en Adviesburo It Stalt 31 8731 EA WOMMELS
Brouwer Schildersbedrijf VOF Hofkamp 19 8731 BS WOMMELS
G. Lanting Beheer BV Walperterwei 3 8731 CC WOMMELS