Bedrijven voor de plaats: WOMMELS

Zwembad de Klomp Walpertwei 27a 8731 CD WOMMELS
Oldenburger Automatisering Suderhaven 2 8731 BP WOMMELS
Parthenon BV Van Sminialeane 4 8731 BE WOMMELS
Keatsferiening "Wommels Swingoerd 49 8731 CV WOMMELS
Kooistra Supermarkten BV Terp 9-11 8731 AX WOMMELS
Heem Vastgoed en Adviesburo It Stalt 31 8731 EA WOMMELS
VOF Thalen/Thalen-Koster 't Noard 21 8731 BB WOMMELS
Gaardenier Tuincentrum Walperterwei 47/B 8731 CD WOMMELS
Bouwbedrijf Frankena VOF De Iisbaan 15/A 8731 DW WOMMELS
VOF Stucadoorsbedrijf Serbau De Iisbaan 4 8731 DW WOMMELS
Heeg Beleggingen BV Van Sminialeane 49 8731 BD WOMMELS
Van Sminia Invest CV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
Boersma Holding BV Hottingawei 32 8731 AC WOMMELS
Basiseenheid van de Politie Wommels Freuleleane 1 8731 AS WOMMELS
Nico's Parts Supply De Iisbaan 13/A 8731 DW WOMMELS
G. Tjalsma Architekten Holding BV Rolpeal 3/A 8731 AM WOMMELS
Machineservice M. Schots Walperterwei 43 8731 CD WOMMELS
Wiersma Tandheelkunde Holding BV De Koarte Baan 13 8731 DX WOMMELS
R.L.A. Kort Holding BV De Lange Baan 8 8731 DZ WOMMELS
G.J. Tiemersma Beheer BV Hofkamp 32 8731 BV WOMMELS
Ruiter Beheer Wommels BV Van Sminialeane 4 8731 BE WOMMELS
Holland Friesland Bouw Combinatie (HOLFRICOM) De Iisbaan 11/C 8731 DW WOMMELS
A. & R. Bouw Perk 1 8731 AJ WOMMELS
VOF Zandzuigbedrijf Schokkenbroek Slachte 10 8731 CJ WOMMELS
Brouwer Schildersbedrijf VOF Hofkamp 19 8731 BS WOMMELS
Gemeente Littenseradiel Brandweer 't Bosk 71/A 8731 BK WOMMELS
F.J. Hogendorp en Zn Hottingawei 7 8731 AB WOMMELS
Beautycenter De Freule BV Terp 42 8731 BA WOMMELS
Personeelsver. Kooistra Supermarkt Terp 11 8731 AX WOMMELS
Tante Tootje Van Sminialeane 21 8731 BC WOMMELS
Botenmarkt Friesland Freuleleane 20 8731 AV WOMMELS
Tuinstra Akkrum Groenbeheer BV Hottingawei 11 8731 AB WOMMELS
Faber Uitvaartzorg BV Walperterwei 39 8731 CD WOMMELS
Handelsonderneming Vigal Van Sminialeane 52 8731 BH WOMMELS
Attie's Mode en Schoenen Keatsebaen 10 8731 BN WOMMELS
Internationaal Transportbedrijf Sandstra Walperterwei 47 8731 CD WOMMELS
Bouwtekening-Online It Stalt 13 8731 EA WOMMELS
Happy Family 't Noard 1 8731 BB WOMMELS
Schildersbedrijf Nijdam Van Sminialeane 23 8731 BC WOMMELS
Cantina 'd Italia De Jister 32 8731 EB WOMMELS
Lifentra Int. Expeditie BV De Lange Baan 11 8731 DZ WOMMELS
Hobbycentrum Nijdam Terp 38 8731 BA WOMMELS
VOF Administratie- en Adviesburo Brouwer & Buwalda Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Wiersma Tandheelkunde Wommels BV De Koarte Baan 13 8731 DX WOMMELS
VOF Schildersbedrijf Timersma Terp 54 8731 BA WOMMELS
Intrejo VOF De Iisbaan 11/A/J 8731 DW WOMMELS
R. IJbema Beheer BV It Stalt 31 8731 EA WOMMELS
Uitvaartzorg Franeker Walperterwei 39 8731 CD WOMMELS
Griet's Knipskjirre Butenwei 6 8731 AL WOMMELS
Tanja T˙noannimmer Hofkamp 28 8731 BV WOMMELS
Marnetechniek BV De Lange Baan 11 8731 DZ WOMMELS
Wheagan Multi Car Service De Lange Baan 5 8731 DZ WOMMELS
Co÷peratieve Rabobank Sneek-Zuidwestfriesland UA Van Sminialeane 6 8731 BE WOMMELS
Brandweer Wunseradiel Keatsebaen 1 8731 BN WOMMELS
Hankelĺs Technisch Bedrijf Walperterwei 33b 8731 CD WOMMELS
Gemeente Littenseradiel Keatsebaen 1 8731 BN WOMMELS
Aj Inventives Hofkamp 25 8731 BS WOMMELS
Vita-Reform Van der Snoek Krabbedijk 4 8731 CE WOMMELS
Stichting De Mik De Homeie 10 8731 EC WOMMELS
Openbare Basisschool De Opslach Walperterwei 18 8731 CD WOMMELS
Aannemersbedrijf Van Ruiten Van Sminialeane 50 8731 BH WOMMELS
A.D.V. Management Consulting BV Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Motorcentrum Friesland De Iisbaan 7 8731 DW WOMMELS
VOF C-Images De Homeie 14/A 8731 EC WOMMELS
H. A. Veenstra Holding BV Klampe 10 8731 CS WOMMELS
Veldstra Hogedrukreinigers Service Klampe 12 8731 CS WOMMELS
Westra Watersport Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Tweewielers De Jong Wommels De Iisbaan 2 8731 DW WOMMELS
Spel-Idee De Iisbaan 6 8731 DW WOMMELS
Aardema Transport BV De Lange Baan 6 8731 DZ WOMMELS
Posthuma's Bakkerij Keatsebaen 2 8731 BN WOMMELS
VOF Metsel- en Voegbedrijf T. Haakma De Iisbaan 5 8731 DW WOMMELS
Bosschieter it Consult Hofkamp 72 8731 BW WOMMELS
American Base BV Hottingawei 1/A 8731 AB WOMMELS
Grafmonumenten Klooster Suderhaven 7 8731 BP WOMMELS