Bedrijven voor de plaats: WOMMELS

R. IJbema Beheer BV It Stalt 31 8731 EA WOMMELS
Van Sminia Monumenten BV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
Vita-Reform Van der Snoek Krabbedijk 4 8731 CE WOMMELS
W. Poelstra Holding BV De Jister 14 8731 EB WOMMELS
Walstra Installatietechniek Swingoerd 5 8731 CV WOMMELS
H. A. Veenstra Holding BV Klampe 10 8731 CS WOMMELS
Bouwbedrijf Frankena VOF De Iisbaan 15/A 8731 DW WOMMELS
Resi Wooncentrum De Iisbaan 10 8731 DW WOMMELS
MK Direct Consult VOF Tywert 17 8731 CM WOMMELS
Parthenon BV Van Sminialeane 4 8731 BE WOMMELS
VOF C-Images De Homeie 14/A 8731 EC WOMMELS
Accelent Groep BV Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Beautycenter De Freule BV Terp 42 8731 BA WOMMELS
Murk's Slagerij Terp 5 8731 AX WOMMELS
Faber Uitvaartzorg BV Walperterwei 39 8731 CD WOMMELS
Montage- en Onderhoudsbedrijf De Groot It Stalt 4 8731 EA WOMMELS
Kapsalon Metzstyle Terp 60 8731 BA WOMMELS
Holland Friesland Bouw Combinatie (HOLFRICOM) De Iisbaan 11/C 8731 DW WOMMELS
Jelly Bosma Uitvaartzorg Swingoerd 30 8731 CW WOMMELS
VOF Zandzuigbedrijf Schokkenbroek Slachte 10 8731 CJ WOMMELS
Middelsee Techniek BV De Lange Baan 11 8731 DZ WOMMELS
Van Sminia Ontwikkeling BV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
VOF S. Heeringa Walperterwei 10 8731 CC WOMMELS
Oldtimerrestauratie F. Nijdam De Iisbaan 15 8731 DW WOMMELS
Spel-Idee De Iisbaan 6 8731 DW WOMMELS
Beheer Johan Gorter Juwelier BV 't Noard 10 8731 BB WOMMELS
Kinderopvang Wommels BV 't Bosk 26 8731 BM WOMMELS
Stichting De Mik De Homeie 10 8731 EC WOMMELS
Akfopack Doctor S Stapertstrjitte 4 8731 CB WOMMELS
Basiseenheid van de Politie Wommels Freuleleane 1 8731 AS WOMMELS
Tywerthiem Van Sminialeane 28-40 8731 BG WOMMELS
Bouwbedrijf Frankena VOF De Lange Baan 9 8731 DZ WOMMELS
Friesland Overledene Transport Walperterwei 39 8731 CD WOMMELS
F.J. Hogendorp en Zn Hottingawei 7 8731 AB WOMMELS
Veldstra Hogedrukreinigers Service Klampe 12 8731 CS WOMMELS
Accelent BV Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Autoverkoopbedrijf Van der Wal Walperterwei 41/E 8731 CD WOMMELS
VOF it Dielshus Exploitatie 't Bosk 41 8731 BK WOMMELS
Wit-Mambo Littenserbuorren 3 8731 CG WOMMELS
Raw RVS-Design De Binnenbaan 3/F 8731 DV WOMMELS
5-Sterren Chalet Vakanties De Iisbaan 7 8731 DW WOMMELS
Jaap Zijlstra Wommels Beheer BV De Lange Baan 11 8731 DZ WOMMELS
Firma Klooster Suderhaven 7 8731 BP WOMMELS
Ruiter Beheer Wommels BV Van Sminialeane 4 8731 BE WOMMELS
A. & R. Bouw Perk 1 8731 AJ WOMMELS
Tuinstra Akkrum Groenbeheer BV Hottingawei 11 8731 AB WOMMELS
Van Sminia Invest CV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
Technisch Metaalbedrijf De Jong BV Walperterwei 35 8731 CD WOMMELS
K.M.A. Logistics and Textiles BV Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Griet's Knipskjirre Butenwei 6 8731 AL WOMMELS
Melkveehouderij De Jong BV Slachte 6 8731 CJ WOMMELS
Openbare Basisschool De Opslach Walperterwei 18 8731 CD WOMMELS
J. Hoekstra Roede 7 8731 CT WOMMELS
Wheagan Multi Car Service De Lange Baan 5 8731 DZ WOMMELS
VOF Wiersma Walperterwei 47/B 8731 CD WOMMELS
Aannemersbedrijf Van Ruiten Van Sminialeane 50 8731 BH WOMMELS
Gerlofs Management BV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
Autobedrijf Wielinga De Lange Baan 2 8731 DZ WOMMELS
Maarten Bos Graf. Prod. en Drukwerkverzorging Tywert 19 8731 CM WOMMELS
Marnetechniek BV De Lange Baan 11 8731 DZ WOMMELS
Intrejo VOF De Iisbaan 11/A/J 8731 DW WOMMELS
Stichting Jeugdsoos De Igge Hofkamp 13 8731 BS WOMMELS
Gerbrandy Heibedrijf BV It Stalt 19 8731 EA WOMMELS
Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum De Homeie 17 8731 EC WOMMELS
Audiovisueel Communicatie Bedrijf Wommels BV Walperterwei 33/A 8731 CD WOMMELS
G. Tjalsma Architekten Holding BV Rolpeal 3/A 8731 AM WOMMELS
Middelsee Textiles BV De Iisbaan 15/C 8731 DW WOMMELS
R. Sijbesma Opslach 13 8731 AH WOMMELS
Handelsonderneming H.P. Ypeij 't Bosk 16 8731 BL WOMMELS
Gemeente Littenseradiel Keatsebaen 1 8731 BN WOMMELS
Brouwer Schildersbedrijf VOF Hofkamp 19 8731 BS WOMMELS
Van Ruiten Technische Dienstverlening Van Sminialeane 50 8731 BH WOMMELS
Tante Tootje Van Sminialeane 21 8731 BC WOMMELS
J.P. Bijlsma Beheer BV Slachte 8 8731 CJ WOMMELS
Fa. Van der Velde 't Noard 3 8731 BB WOMMELS