Bedrijven voor de plaats: WOMMELS

Zwembad de Klomp Walpertwei 27a 8731 CD WOMMELS
Friesland Overledene Transport Walperterwei 39 8731 CD WOMMELS
Now Cars Walperterwei 41/C 8731 CD WOMMELS
Kinderopvang Wommels BV 't Bosk 26 8731 BM WOMMELS
Bouwbedrijf Frankena VOF De Lange Baan 9 8731 DZ WOMMELS
Autorijschool Hayo Scholte Perk 5 8731 AJ WOMMELS
Fizel Terp 52 8731 BA WOMMELS
Heeg Beleggingen BV Van Sminialeane 49 8731 BD WOMMELS
Subsidiebureau Lytse Boefkes Saad 12 8731 DD WOMMELS
J.P. Bijlsma Beheer BV Slachte 8 8731 CJ WOMMELS
F.J. Hogendorp en Zn Hottingawei 7 8731 AB WOMMELS
Griet's Knipskjirre Butenwei 6 8731 AL WOMMELS
Maarten Bos Graf. Prod. en Drukwerkverzorging Tywert 19 8731 CM WOMMELS
Wiersma Tandheelkunde Holding BV De Koarte Baan 13 8731 DX WOMMELS
VOF S. Heeringa Walperterwei 10 8731 CC WOMMELS
Handelsonderneming J.T. de Vries 't Noard 1 8731 BB WOMMELS
J. Hibma Swingoerd 36 8731 CW WOMMELS
Audiovisueel Communicatie Bedrijf Wommels BV Walperterwei 33/A 8731 CD WOMMELS
K. Klip Interimmanagement BV Terp 1 8731 AX WOMMELS
Willem Hoekstra Aanhangwagens Freuleleane 1 8731 AS WOMMELS
Resi Wooncentrum De Iisbaan 10 8731 DW WOMMELS
G.J. Tiemersma Beheer BV Hofkamp 32 8731 BV WOMMELS
Happy Family 't Noard 1 8731 BB WOMMELS
Delphi Makelaardij BV Van Sminialeane 4 8731 BE WOMMELS
A.H. Romers Beheer BV Freuleleane 18 8731 AV WOMMELS
L.H.J. Bogtstra Van Sminialeane 3 8731 BC WOMMELS
Van Sminia Invest CV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
Basiseenheid van de Politie Wommels Freuleleane 1 8731 AS WOMMELS
Boersma Holding BV Hottingawei 32 8731 AC WOMMELS
Middelsee Techniek BV De Lange Baan 11 8731 DZ WOMMELS
Posthuma's Bakkerij Keatsebaen 2 8731 BN WOMMELS
R.J. Rienstra Van Sminialeane 48 8731 BH WOMMELS
WZ Videoproducties Swingoerd 28 8731 CW WOMMELS
Wietse B. Ligthart Bouw- Tekenburo It Stalt 13 8731 EA WOMMELS
C.J. Dijkstra Holding BV De Lange Baan 14 8731 DZ WOMMELS
Gerbrandy Heibedrijf BV It Stalt 19 8731 EA WOMMELS
Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum De Homeie 17 8731 EC WOMMELS
VOF Wiersma Walperterwei 47/B 8731 CD WOMMELS
Gemeente Bolsward Brandweer 't Bosk 71A 8731 BK WOMMELS
Administratiekantoor Valkenburg 't Noard 10 8731 BB WOMMELS
Veldstra Hogedrukreinigers Service Klampe 12 8731 CS WOMMELS
Trendy Hairexpress Terp 27 8731 AX WOMMELS
Stichting De Mik De Homeie 10 8731 EC WOMMELS
Internationaal Transportbedrijf Sandstra Walperterwei 47 8731 CD WOMMELS
Beautycenter De Freule BV Terp 42 8731 BA WOMMELS
Oldenburger Automatisering Suderhaven 2 8731 BP WOMMELS
VOF Staalbouw Dijkstra De Lange Baan 14 8731 DZ WOMMELS
Schoonheidssalon Mille Fleurs Hottingawei 11 8731 AB WOMMELS
Fotopersbureau JRF 't Bosk 37 8731 BJ WOMMELS
BFPC Terp 16 8731 AZ WOMMELS
VOF Bloemsierkunst "De Vlinder Hofkamp 2 8731 BV WOMMELS
St. Voorzieningen Openbare Basisschool De Opslach Walperterwei 14/C 8731 CD WOMMELS
Meubelmakerij De Plataan De Iisbaan 11/F 8731 DW WOMMELS
Gerbrandy Beheer BV It Stalt 19 8731 EA WOMMELS
Oldtimerrestauratie F. Nijdam De Iisbaan 15 8731 DW WOMMELS
Wiersma Tandheelkunde Wommels BV De Koarte Baan 13 8731 DX WOMMELS
Gaardenier Tuincentrum Walperterwei 47/B 8731 CD WOMMELS
Ruiter Beheer Wommels BV Van Sminialeane 4 8731 BE WOMMELS
Strictly To THE Point Hofkamp 10 8731 BV WOMMELS
Jelly Bosma Uitvaartzorg Swingoerd 30 8731 CW WOMMELS
Aj Inventives Hofkamp 25 8731 BS WOMMELS
Mitselbedriuw "Bou-Plus Vicarystrjitte 8 8731 BZ WOMMELS
Onderl. Paardenverz. Mij. "Oldeboorn eo" WA De Homeie 31 8731 EC WOMMELS
P. Huitema Administratie en Automatisering It Stalt 17 8731 EA WOMMELS
Middelsee Textiles BV De Iisbaan 15/C 8731 DW WOMMELS
Sport- en Gezondheidscentrum Véronique Akkermans Walperterwei 41/H 8731 CD WOMMELS
Heem Vastgoed en Adviesburo It Stalt 31 8731 EA WOMMELS
Montage- en Onderhoudsbedrijf De Groot It Stalt 4 8731 EA WOMMELS
Slagerij Tj. D. Reitsma 't Bosk 84/B 8731 BM WOMMELS
Handelsonderneming Vigal Van Sminialeane 52 8731 BH WOMMELS
Schildersbedrijf Nijdam Van Sminialeane 23 8731 BC WOMMELS
Hobbycentrum Nijdam Terp 38 8731 BA WOMMELS
Renovatiebouw N. Dijkstra De Iisbaan 1 8731 DW WOMMELS
Hankel’s Technisch Bedrijf Walperterwei 33b 8731 CD WOMMELS
Gem Brandweer Wunseradiel Keatsebaen 1 8731 BN WOMMELS