Bedrijven voor de plaats: WOMMELS

Zwembad de Klomp Walpertwei 27a 8731 CD WOMMELS
Griet's Knipskjirre Butenwei 6 8731 AL WOMMELS
Firma D. van Wieren Terp 29 8731 AX WOMMELS
Vizipro Tywert 13 8731 CM WOMMELS
Wiersma Tandheelkunde Holding BV De Koarte Baan 13 8731 DX WOMMELS
Murk's Slagerij Terp 5 8731 AX WOMMELS
Raw RVS-Design De Binnenbaan 3/F 8731 DV WOMMELS
Fa. Van der Velde 't Noard 3 8731 BB WOMMELS
Schoonheidssalon Mille Fleurs Hottingawei 11 8731 AB WOMMELS
Technisch Metaalbedrijf De Jong BV Walperterwei 35 8731 CD WOMMELS
Fa. Delfsma De Lange Baan 10 8731 DZ WOMMELS
K.M.A. Logistics and Textiles BV Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Gem Brandweer Wunseradiel Keatsebaen 1 8731 BN WOMMELS
Accelent Groep BV Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Bouwbedrijf Frankena VOF De Lange Baan 9 8731 DZ WOMMELS
VOF Administratie- en Adviesburo Brouwer & Buwalda Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Veldstra Hogedrukreinigers Service Klampe 12 8731 CS WOMMELS
Onderl. Paardenverz. Mij. "Oldeboorn eo" WA De Homeie 31 8731 EC WOMMELS
H. A. Veenstra Holding BV Klampe 10 8731 CS WOMMELS
VOF Metsel- en Voegbedrijf T. Haakma De Iisbaan 5 8731 DW WOMMELS
J. Hoekstra Roede 7 8731 CT WOMMELS
VOF Wiersma Walperterwei 47/B 8731 CD WOMMELS
Brouwer Schildersbedrijf VOF Hofkamp 19 8731 BS WOMMELS
American Base BV Hottingawei 1/A 8731 AB WOMMELS
Pier Zijlstra Bou en Advys Vicarystrjitte 6 8731 BZ WOMMELS
R. Sijbesma Opslach 13 8731 AH WOMMELS
Attie's Mode en Schoenen Keatsebaen 10 8731 BN WOMMELS
Van Sminia Ontwikkeling BV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
Beautycenter De Freule BV Terp 42 8731 BA WOMMELS
Keatsferiening "Wommels Swingoerd 49 8731 CV WOMMELS
R.L.A. Kort Holding BV De Lange Baan 8 8731 DZ WOMMELS
Middelsee Textiles BV De Iisbaan 15/C 8731 DW WOMMELS
Jaap Zijlstra Wommels Beheer BV De Lange Baan 11 8731 DZ WOMMELS
R.J. Rienstra Van Sminialeane 48 8731 BH WOMMELS
Bosschieter it Consult Hofkamp 72 8731 BW WOMMELS
Stichting Avalon Foundation 't Bosk 71 8731 BK WOMMELS
Strictly To THE Point Hofkamp 10 8731 BV WOMMELS
5-Sterren Chalet Vakanties De Iisbaan 7 8731 DW WOMMELS
VOF it Dielshus Exploitatie 't Bosk 41 8731 BK WOMMELS
Co÷peratieve Muziekgroep Swee UA Terp 28 8731 AZ WOMMELS
J. Hibma Swingoerd 36 8731 CW WOMMELS
Heem Vastgoed en Adviesburo It Stalt 31 8731 EA WOMMELS
VOF C-Images De Homeie 14/A 8731 EC WOMMELS
Tuinstra Akkrum Groenbeheer BV Hottingawei 11 8731 AB WOMMELS
De Jong Projekt Fyns 1 8731 CP WOMMELS
W. Poelstra Holding BV De Jister 14 8731 EB WOMMELS
Montage- en Onderhoudsbedrijf De Groot It Stalt 4 8731 EA WOMMELS
Bouwbedrijf Frankena VOF De Iisbaan 15/A 8731 DW WOMMELS
Gemeente Littenseradiel Brandweer 't Bosk 71/A 8731 BK WOMMELS
Stifting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum De Homeie 17 8731 EC WOMMELS
Firma Klooster Suderhaven 7 8731 BP WOMMELS
Oldenburger Automatisering Suderhaven 2 8731 BP WOMMELS
Now Cars Walperterwei 41/C 8731 CD WOMMELS
Van Sminia Beheer BV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
Gemeente Bolsward Brandweer 't Bosk 71A 8731 BK WOMMELS
A.D.V. Group BV Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Kapsalon Bontje Walperterwei 9 8731 CC WOMMELS
J.P. Bijlsma Beheer BV Slachte 8 8731 CJ WOMMELS
Openbare Basisschool De Opslach Walperterwei 18 8731 CD WOMMELS
Tweewielers De Jong Wommels De Iisbaan 2 8731 DW WOMMELS
Middelsee Techniek BV De Lange Baan 11 8731 DZ WOMMELS
Christelijke Basisschool "it Funemint Walperterwei 14 8731 CD WOMMELS
Spel-Idee De Iisbaan 6 8731 DW WOMMELS
Bouwtekening-Online It Stalt 13 8731 EA WOMMELS
Boersma Holding BV Hottingawei 32 8731 AC WOMMELS
J. de Jong Wommels Metaal Beheer BV Terp 14 8731 AZ WOMMELS
MK Direct Consult VOF Tywert 17 8731 CM WOMMELS
Autorijschool Hayo Scholte Perk 5 8731 AJ WOMMELS
Jelly Bosma Uitvaartzorg Swingoerd 30 8731 CW WOMMELS
C.J. Dijkstra Holding BV De Lange Baan 14 8731 DZ WOMMELS
Gaardenier Tuincentrum Walperterwei 47/B 8731 CD WOMMELS
MK Direct Groep BV Tywert 17 8731 CM WOMMELS
Gerlofs Management BV Van Sminialeane 44/A 8731 BH WOMMELS
Delphi Makelaardij BV Van Sminialeane 4 8731 BE WOMMELS
Ruiter Beheer Wommels BV Van Sminialeane 4 8731 BE WOMMELS