Bedrijven voor de plaats: WOMMELS

Zwembad de Klomp Walpertwei 27a 8731 CD WOMMELS
Autorijschool Hayo Scholte Perk 5 8731 AJ WOMMELS
Wheagan Multi Car Service De Lange Baan 5 8731 DZ WOMMELS
St. Voorzieningen Openbare Basisschool De Opslach Walperterwei 14/C 8731 CD WOMMELS
Gem Brandweer Littenseradiel Keatsebaen 1/A 8731 BN WOMMELS
Beautycenter De Freule BV Terp 42 8731 BA WOMMELS
Melkveehouderij De Jong BV Slachte 6 8731 CJ WOMMELS
J. Hoekstra Roede 7 8731 CT WOMMELS
Beheer Johan Gorter Juwelier BV 't Noard 10 8731 BB WOMMELS
Happy Family 't Noard 1 8731 BB WOMMELS
Heeg Beleggingen BV Van Sminialeane 49 8731 BD WOMMELS
Gem Brandweer Wunseradiel Keatsebaen 1 8731 BN WOMMELS
Keatsferiening "Wommels Swingoerd 49 8731 CV WOMMELS
Mitselbedriuw "Bou-Plus Vicarystrjitte 8 8731 BZ WOMMELS
Trendy Hairexpress Terp 27 8731 AX WOMMELS
K. Klip Interimmanagement BV Terp 1 8731 AX WOMMELS
Gemeente Littenseradiel Keatsebaen 1 8731 BN WOMMELS
J. Hibma Swingoerd 36 8731 CW WOMMELS
Gemeente Bolsward Brandweer 't Bosk 71A 8731 BK WOMMELS
MK Direct Consult VOF Tywert 17 8731 CM WOMMELS
WZ Videoproducties Swingoerd 28 8731 CW WOMMELS
Atelier it Stalt De Binnenbaan 1/E 8731 DV WOMMELS
Gerbrandy Onroerend Goed BV It Stalt 19 8731 EA WOMMELS
Heem Vastgoed en Adviesburo It Stalt 31 8731 EA WOMMELS
VOF Stucadoorsbedrijf Serbau De Iisbaan 4 8731 DW WOMMELS
Boersma Holding BV Hottingawei 32 8731 AC WOMMELS
Tante Tootje Van Sminialeane 21 8731 BC WOMMELS
Wiersma Tandheelkunde De Koarte Baan 13 8731 DX WOMMELS
Accelent BV Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
Posthuma's Bakkerij Keatsebaen 2 8731 BN WOMMELS
Vita-Reform Van der Snoek Krabbedijk 4 8731 CE WOMMELS
Tweewielers De Jong Wommels De Iisbaan 2 8731 DW WOMMELS
Maarten Bos Graf. Prod. en Drukwerkverzorging Tywert 19 8731 CM WOMMELS
Bruin Café Brouwer Terp 4 8731 AZ WOMMELS
Aj Inventives Hofkamp 25 8731 BS WOMMELS
W. Poelstra Holding BV De Jister 14 8731 EB WOMMELS
De Jong Projekt Fyns 1 8731 CP WOMMELS
Basiseenheid van de Politie Wommels Freuleleane 1 8731 AS WOMMELS
Oldtimerrestauratie F. Nijdam De Iisbaan 15 8731 DW WOMMELS
Faber Uitvaartzorg BV Walperterwei 39 8731 CD WOMMELS
Aardema Transport BV De Lange Baan 6 8731 DZ WOMMELS
Administratiekantoor Valkenburg 't Noard 10 8731 BB WOMMELS
K.M.A. Logistics and Textiles BV Walperterwei 41 8731 CD WOMMELS
VOF Schildersbedrijf Timersma Terp 54 8731 BA WOMMELS
Tanja Túnoannimmer Hofkamp 28 8731 BV WOMMELS
MK Direct Groep BV Tywert 17 8731 CM WOMMELS
Slagerij Tj. D. Reitsma 't Bosk 84/B 8731 BM WOMMELS
Nico's Parts Supply De Iisbaan 13/A 8731 DW WOMMELS
Tywerthiem Van Sminialeane 28-40 8731 BG WOMMELS
C.J. Dijkstra Holding BV De Lange Baan 14 8731 DZ WOMMELS
Beauty & Care Amaranthus Swingoerd 24 8731 CW WOMMELS
Sport- en Gezondheidscentrum Véronique Akkermans Walperterwei 41/H 8731 CD WOMMELS
it Utfanhúske Van Sminialeane 8 8731 BE WOMMELS
Stichting De Mik De Homeie 10 8731 EC WOMMELS
A.H. Romers Beheer BV Freuleleane 18 8731 AV WOMMELS
Kapsalon Metzstyle Terp 60 8731 BA WOMMELS
Subsidiebureau Lytse Boefkes Saad 12 8731 DD WOMMELS
Botenmarkt Friesland Freuleleane 20 8731 AV WOMMELS
Machineservice M. Schots Walperterwei 43 8731 CD WOMMELS
Op'E Skille 't Noard 2 8731 BB WOMMELS
Schildersbedrijf Harm & Anke Abma Molewal 18 8731 AD WOMMELS
Coöperatieve Rabobank Sneek-Zuidwestfriesland UA Van Sminialeane 6 8731 BE WOMMELS
Marnetechniek BV De Lange Baan 11 8731 DZ WOMMELS
Kooistra Supermarkten BV Terp 9-11 8731 AX WOMMELS
Wit-Mambo Littenserbuorren 3 8731 CG WOMMELS
Gerbrandy Beheer BV It Stalt 19 8731 EA WOMMELS
BFPC Terp 16 8731 AZ WOMMELS
Tuinstra Akkrum Groenbeheer BV Hottingawei 11 8731 AB WOMMELS
F.J. Hogendorp en Zn Hottingawei 7 8731 AB WOMMELS
Attie's Mode en Schoenen Keatsebaen 10 8731 BN WOMMELS
Gaardenier Tuincentrum Walperterwei 47/B 8731 CD WOMMELS
Aannemersbedrijf Van Ruiten Van Sminialeane 50 8731 BH WOMMELS
L.H.J. Bogtstra Van Sminialeane 3 8731 BC WOMMELS
Technisch Metaalbedrijf De Jong BV Walperterwei 35 8731 CD WOMMELS
Internationaal Transportbedrijf Sandstra Walperterwei 47 8731 CD WOMMELS