Bedrijven voor de plaats: ITENS

Bonsma Beleggingen BV Hearedyk 63 8735 HP ITENS
Kitchen Restaurant BV De Nijsted 10 8735 HV ITENS
CHG Consultancy Hearedyk 25 8735 HN ITENS
W. Kuperus Aenkommewei 2 8735 HH ITENS
A. Stuiver Hearedyk 2 8735 HR ITENS
Snackbar De Baklucht Hearedyk 2/A 8735 HR ITENS
Garage H. ViŽtor Hearedyk 36 8735 HS ITENS
St Vrij.- en Ontm. Centr. "D. Lytse Fjouwere Hearedyk 15/A 8735 HN ITENS
A.H. de Rechter Hearedyk 1 8735 HN ITENS
Berend de Leeuw It String 5 8735 HW ITENS
De Spieker Bed & Brochje Aenkommewei 4 8735 HH ITENS
De Friesche Prentbriefkaarten Specialist Hearedyk 49 8735 HP ITENS