Bedrijven voor de plaats: BERLIKUM FR

Laarheide BV Butenpole 17 9041 VM BERLIKUM FR
Roersma's Schildersbedrijf It Skil 3 9041 BW BERLIKUM FR
Alie's Haarboetiek De Keats 8 9041 EX BERLIKUM FR
Smit Vlees Berlikum BV Hofsleane 5 9041 AK BERLIKUM FR
Smit Vastgoed Berlikum BV Buorren 28 9041 BB BERLIKUM FR
Carla Rijpkemama Activerende Begeleiding & Coaching Buterhoeke 8 9041 AC BERLIKUM FR
Transportbedr. Mesthandel En Veevoeders "Fa. PJ Wassenaar De Ofslach 1 9041 VA BERLIKUM FR
Schildersbedrijf Schiphof en Van Schepen It Koartlan 9 9041 VB BERLIKUM FR
Printerij Willemse Twibak 15 9041 ES BERLIKUM FR
Dik Scholten Cateringservice Kersehof 9 9041 GC BERLIKUM FR
Tendens De Seize 10/A 9041 VC BERLIKUM FR
Stichting Doarpshus 't Heechhout Sportleane 5 9041 EC BERLIKUM FR
Klusbedrijf v. Ewijk Sportleane 9 9041 EC BERLIKUM FR
A. Kastelijn Tichelersdyk 8-10 9041 EP BERLIKUM FR
Energie Holding Nederland BV Kleasterdijk 12 9041 VG BERLIKUM FR
Bouwbedrijf A.J. van Dokkumburg It Skil 8 9041 BW BERLIKUM FR
Firma H. van der Kaaij en Zonen Butenpole 6 9041 VM BERLIKUM FR
Hendrikus' Onderhoudsbedrijf Mulseleane 15 9041 CX BERLIKUM FR
Natuursteenbedrijf Duva Buorren 85/A 9041 AZ BERLIKUM FR
D.A. Rondaan Beheer BV Bitgumerdijk 69 9041 CB BERLIKUM FR
Bouwbedrijf Bijland Berlikum BV Jetskereed 1/E 9041 VJ BERLIKUM FR
T. van Koningsveld Hofsleane 25 9041 AK BERLIKUM FR
R. Poelstra Berlikum BV Tichelersdyk 28 9041 EP BERLIKUM FR
Kinderopv. De Duizendpoot hodn Franch & Free Twibak 14 9041 ES BERLIKUM FR
Tri Metaal BV De Seize 1 9041 VC BERLIKUM FR
P.J. van 't Blik De Ofslach 7 9041 VA BERLIKUM FR
Lijofema BV De Keats 21 9041 EX BERLIKUM FR
Miedema Planning Krusstrjitte 4 9041 BV BERLIKUM FR
GBT Transport Buterhoeke 32 9041 AD BERLIKUM FR
P. Rondaan Beetgum Beheer BV Bitgumerdijk 69 9041 CB BERLIKUM FR
Klaas Zijlstra Machines BV De Ofslach 11 9041 VA BERLIKUM FR
Cramm Yachting Systems BV De Seize 7 9041 VC BERLIKUM FR
Assurantiekantoor Groeneveld Hofsleane 24 9041 AR BERLIKUM FR
Bakker Horeca Berlikum BV Ir C M van de Slikkeln 10/B 9041 CJ BERLIKUM FR
R. Poelstra Berlikum Beheer BV Tichelersdyk 28 9041 EP BERLIKUM FR
Rondaan's Carrosserie- en Wagenbouw BV Bitgumerdijk 69 9041 CB BERLIKUM FR
Totaalbouw P van der Oest buorren 9041 AX BERLIKUM FR
Visfauna Zijlstra BV It Koartlan 6 9041 VB BERLIKUM FR
Olus BV Butenpole 16 9041 VM BERLIKUM FR
Best Parket Buterhoeke 26 9041 AC BERLIKUM FR
Tj. Zijlstra Bouw BV It Koartlan 1 9041 VB BERLIKUM FR
Van Tuinen Makelaardij Twibak 6 9041 ES BERLIKUM FR
E-Comp. Kleasterdijk 17 9041 VH BERLIKUM FR
Bakker Professional BV Bitgumerdijk 34 9041 CE BERLIKUM FR
Friese Vlees Handel BV Butenpole 1 9041 VM BERLIKUM FR
S. & P. Transport VOF Nijebuorren 18 9041 CN BERLIKUM FR
Charomi BV Butenpole 17 9041 VM BERLIKUM FR
Houdstermaatschappij Rondaan Berlikum BV Bitgumerdijk 69 9041 CB BERLIKUM FR
P. de Jager Hofsleane 48 9041 AT BERLIKUM FR
Vandergraaf Administratieve Consultancy Ir C M van de Slikkeln 5 9041 CG BERLIKUM FR
Garage Rinsma Berlikum BV Bitgumerdijk 26 9041 CE BERLIKUM FR
Van Tuinen Tuinservice Hemmemawei 2 9041 CD BERLIKUM FR
A. Schiphof-Gerkema Holding BV Ds v Eijck v Heslingastr 24 9041 EH BERLIKUM FR
Slagerij Smit Buorren 28 9041 BB BERLIKUM FR
Uitzendorganisatie Ab Service Fryslân BV Hofsleane 57 9041 AM BERLIKUM FR
Sudduunt Hofsleane 76 9041 AT BERLIKUM FR
De Groene Tuin BV Butenpole 17 9041 VM BERLIKUM FR
Bernehoekje h.o.d.n. Franch & Free Ds v Eijck v Heslingastr 2 9041 EH BERLIKUM FR
Algra Kantoorservice- Secretariaat op Maat- Krusstrjitte 2 9041 BV BERLIKUM FR
Konstruktiewerken Berlikum Beheer BV Bitgumerdijk 30 9041 CE BERLIKUM FR
S.L. Rondaan Beheer BV Bitgumerdijk 67 9041 CB BERLIKUM FR
VOF D.J. van Wigcheren Hofsleane 65/A 9041 AM BERLIKUM FR
Zittema-Hallum Krusstrjitte 7 9041 BT BERLIKUM FR
Tolsma Sierbestrating Bitgumerdijk 32 9041 CE BERLIKUM FR
Hoekstra-Visser Berlikum Beheer BV Bitgumerdijk 3 9041 CB BERLIKUM FR
Sjoerdsma Aanhangwagens Berlikum Kwekerijleane 12 9041 ER BERLIKUM FR
Administratiekantoor T. Terpstra Foareker 10 9041 GB BERLIKUM FR
Fysiotherapie Sport- en Manuele Therapie Eijz Prommehof 3 9041 GH BERLIKUM FR
't Centrum Buterhoeke 1 9041 AA BERLIKUM FR
Klaas Zijlstra Beheer BV De Ofslach 11 9041 VA BERLIKUM FR
Rijwielhandel J. Feenstra Tunboustrjitte 18 9041 EB BERLIKUM FR
Smits Berlikum Bildtdijk 22 9041 CC BERLIKUM FR
Vastgoed De Tún BV Butenpole 17 9041 VM BERLIKUM FR
K.D. van Dijk Berlikum BV Buterhoeke 62 9041 AD BERLIKUM FR
Kiem Beheer BV Kleasterdijk 12 9041 VG BERLIKUM FR