Bedrijven voor de plaats: MINNERTSGA

Elevado Skoalstrjitte 4 9047 JT MINNERTSGA
Visser Transport Minnertsga BV Hermanawei 68/A 9047 JD MINNERTSGA
G.G. de Vries & Zoon Beheer BV Hermanawei 68/A 9047 JD MINNERTSGA
Vrieswijk Beheer BV de Opfeart 6 9047 KW MINNERTSGA
Retro Design Magazijn S van Andlawei 17 9047 VH MINNERTSGA
Markthandel Zijlstra VOF Hermanawei 46 9047 JD MINNERTSGA
De Schiffart Beheer BV de Opfeart 8 9047 KW MINNERTSGA
Cop. Compact Wiersma Hege Buorren 8 9047 HS MINNERTSGA
De Schiffart Onroerend Goed BV de Opfeart 8 9047 KW MINNERTSGA
Fa. Sannes Hermanawei 61 9047 JB MINNERTSGA
Transportbedrijf G.G. de Vries & Zoon BV Hermanawei 68/A 9047 JD MINNERTSGA
Stamrecht Bierma Meijer BV Lange Dyk 40 9047 HK MINNERTSGA
Automobielbedrijf Swierstra Hermanawei 67 9047 JB MINNERTSGA
Wateler Holding BV de Opfeart 9 9047 KW MINNERTSGA
Pedicure Baukje Tilledyk 59 9047 KH MINNERTSGA
Stellingwerf Facilitair Advies De Finne 35 9047 KS MINNERTSGA
Agrarisch Bedrijf Bekius Ferniawei 12 9047 KP MINNERTSGA
Wateler A.T.B. BV de Opfeart 9 9047 KW MINNERTSGA
Heijtec Service de Opfeart 7 9047 KW MINNERTSGA
Pension "Roos Lytse Buorren 6 9047 JX MINNERTSGA
Autobedrijf Stork Hermanawei 64 9047 JD MINNERTSGA
F.J. Kamma Havenstrjitte 11 9047 JZ MINNERTSGA
Vrieswijk Minnertsga BV de Opfeart 6 9047 KW MINNERTSGA
J. Geertsma Collot D Escurystrjitte 13 9047 JM MINNERTSGA
Koos Vente Administraties Havenstrjitte 6 9047 KA MINNERTSGA
V.V. Minnertsga Fjildleane 35 9047 JR MINNERTSGA
Laanstra Beheer BV de Opfeart 5 9047 KW MINNERTSGA
H.J. Zonderland Beheer BV Tilledyk 4 9047 KJ MINNERTSGA
De Stinze Administratiekantoor Stinzelan 15 9047 HH MINNERTSGA
Schuiling Beheer BV Hearewei 10 9047 VA MINNERTSGA
Leanbo Meinardswei 46 9047 KC MINNERTSGA
Hoveniersbedrijf L.T. Madhuizen Hearewei 11/A 9047 VA MINNERTSGA
O.W.W.S. Staalconstructies Hermanawei 64 9047 JD MINNERTSGA
Antiekhandel Hjertiids Ferniawei 34 9047 KP MINNERTSGA
Rood Beheer BV De Kamp 3 9047 HT MINNERTSGA
Maro Ondersteuning & Begeleiding De Kamp 3 9047 HT MINNERTSGA
O. Fortuin D Miedemastrjitte 27 9047 JG MINNERTSGA
Minder Scha Beveiliging VOF Hege Buorren 31 9047 HR MINNERTSGA
Bakkerij Plat Tsjillen 24 9047 KE MINNERTSGA
F.J. Kamma Havenstrjitte 11 9047 JZ MINNERTSGA
VOF H.P. Sytsma en A. van Rouwendal Moaije Peal 1/B 9047 VN MINNERTSGA
Polestar Film Moaije Peal 1/A 9047 VN MINNERTSGA
AVM Transport BV de Opfeart 6 9047 KW MINNERTSGA
Waterproof Specialisten in Afdichtingstechniek BV de Opfeart 5 9047 KW MINNERTSGA
Ella Wiersma Beheer BV W Binnemaleane 14 9047 VJ MINNERTSGA
Autobedrijf H.W. Miedleane 17 9047 VM MINNERTSGA
Good Herbs Feel Great Skoalstrjitte 20 9047 JT MINNERTSGA
De Appeldeelen BV W Binnemaleane 6 9047 VJ MINNERTSGA
Gerrit Terpstra Tilledyk 23 9047 KG MINNERTSGA
Woudenberg Montagebedrijf De Feartswal 3 9047 LA MINNERTSGA
Madhuizen Verhuur Stasjonsstrjitte 10 9047 HL MINNERTSGA
Loonbedrijf Till BV Hearewei 10 9047 VA MINNERTSGA
A.L. Heinhuis Systeembeheer Scheltingawei 6 9047 HP MINNERTSGA
VOF De Terpsma Pleats Moaije Peal 1/C 9047 VN MINNERTSGA
Autorijschool Hibma Miedleane 4 9047 VM MINNERTSGA
Metselwerk Kempenaar Meinardswei 54 9047 KC MINNERTSGA
Peter Bloemen- en Warenhuis Meinardswei 5 9047 KD MINNERTSGA
Woningstoffeerdersbedrijf Sijbesma Hermanawei 6 9047 JC MINNERTSGA
Adema Machine-Reparatiebedrijf Hermanawei 71 9047 JB MINNERTSGA
R. Douma Hermanawei 57 9047 JB MINNERTSGA
Openbare Basisschool De Lytse Terp P B Winsemiusstrjitte 51 9047 JJ MINNERTSGA
Bloembinderij Fan Hichtum Tjessingawei 6 9047 VG MINNERTSGA
M. van Veenendaal Sales Stinzelan 24 9047 HH MINNERTSGA
F. Post Hege Buorren 24 9047 HS MINNERTSGA
Reparatiebedrijf A.D. Talsma it String 14 9047 LB MINNERTSGA
Klein Tjessinga BV Hearewei 10 9047 VA MINNERTSGA
Tecfort Tilledyk 13 9047 KG MINNERTSGA
Het Zilte Land Tilledyk 16 9047 KJ MINNERTSGA
Fa. Rijwielhandel v/d Schaaf de Opfeart 3 9047 KW MINNERTSGA
B.J.G. de Vries BV Griene Dijk 2 9047 VC MINNERTSGA
H.D. de Vries Colkesyl 4-6 9047 KV MINNERTSGA
Caf De Hoeke Meinardswei 86 9047 KD MINNERTSGA
Postuma RVS-Montage BV de Opfeart 4 9047 KW MINNERTSGA
VOF Garagebedrijf F. de Groot Miedleane 8 9047 VM MINNERTSGA
Jan Bekius Tilledyk 67 9047 KH MINNERTSGA