Bedrijven voor de plaats: MINNERTSGA

Openbare Basisschool De Lytse Terp P B Winsemiusstrjitte 51 9047 JJ MINNERTSGA
De Stinze Administratiekantoor Stinzelan 15 9047 HH MINNERTSGA
Schoonheidssalon Galanthus Tsjerkestrjitte 11 9047 JV MINNERTSGA
M. van Veenendaal Sales Stinzelan 24 9047 HH MINNERTSGA
Wateler Holding BV de Opfeart 9 9047 KW MINNERTSGA
Moester Digital Marketing S van Andlawei 7 9047 VH MINNERTSGA
Douwe Zuidema Stasjonsstrjitte 13 9047 HL MINNERTSGA
Tecfort Tilledyk 13 9047 KG MINNERTSGA
Gerrit Terpstra Tilledyk 23 9047 KG MINNERTSGA
V.V. Minnertsga Fjildleane 35 9047 JR MINNERTSGA
Bakkerij Plat Tsjillen 24 9047 KE MINNERTSGA
Ynjo Huisman Keukens & Interieur Meinardswei 40 9047 KC MINNERTSGA
Het Zilte Land Tilledyk 16 9047 KJ MINNERTSGA
Pedicure Baukje Tilledyk 59 9047 KH MINNERTSGA
Autorijschool Hibma Miedleane 4 9047 VM MINNERTSGA
Fa. Walda Stasjonsstrjitte 21 9047 HL MINNERTSGA
Leanbo Meinardswei 46 9047 KC MINNERTSGA
Automobielbedrijf Swierstra Hermanawei 67 9047 JB MINNERTSGA
Fa. Sannes Hermanawei 61 9047 JB MINNERTSGA
Montage- en Onderhoudsbedrijf A. van der Veen Meinardswei 50 9047 KC MINNERTSGA
Ella Wiersma Beheer BV W Binnemaleane 14 9047 VJ MINNERTSGA
Café De Hoeke Meinardswei 86 9047 KD MINNERTSGA
Good Herbs Feel Great Skoalstrjitte 20 9047 JT MINNERTSGA
AVM Transport BV de Opfeart 6 9047 KW MINNERTSGA
P.J. Visser Beheer BV Hermanawei 68/A 9047 JD MINNERTSGA
Metselwerk Kempenaar Meinardswei 54 9047 KC MINNERTSGA
Stellingwerf Facilitair Advies De Finne 35 9047 KS MINNERTSGA
Motorenrevisiebedrijf De Schiffart BV de Opfeart 8 9047 KW MINNERTSGA
R. Douma Hermanawei 57 9047 JB MINNERTSGA
Markthandel Zijlstra VOF Hermanawei 46 9047 JD MINNERTSGA
Klussenbedrijf Hans Edel De Kamp 13 9047 HT MINNERTSGA
Technisch Buro Zonderland BV Tilledyk 4 9047 KJ MINNERTSGA
VOF gebr. Kloosterman Transport Fjildleane 17 9047 JR MINNERTSGA
Fa. Holwerda en Zoon Stasjonsstrjitte 12 9047 HL MINNERTSGA
Visser Transport Minnertsga BV Hermanawei 68/A 9047 JD MINNERTSGA
Woudenberg Montagebedrijf De Feartswal 3 9047 LA MINNERTSGA
Rood Beheer BV De Kamp 3 9047 HT MINNERTSGA
Polestar Film Moaije Peal 1/A 9047 VN MINNERTSGA
A.L. Heinhuis Systeembeheer Scheltingawei 6 9047 HP MINNERTSGA
Adema Machine-Reparatiebedrijf Hermanawei 71 9047 JB MINNERTSGA
P.J. Visser Holding BV Hermanawei 68/A 9047 JD MINNERTSGA
Stichting Opvang van Thuis- en Daklozen Lytse Buorren 6 9047 JX MINNERTSGA
O. Fortuin D Miedemastrjitte 27 9047 JG MINNERTSGA
Elevado Skoalstrjitte 4 9047 JT MINNERTSGA
Waterproof Specialisten in Afdichtingstechniek BV de Opfeart 5 9047 KW MINNERTSGA
O.W.W.S. Staalconstructies Hermanawei 64 9047 JD MINNERTSGA
Klein Tjessinga BV Hearewei 10 9047 VA MINNERTSGA
Agrarisch Bedrijf Bekius Ferniawei 12 9047 KP MINNERTSGA
Bloembinderij Fan Hichtum Tjessingawei 6 9047 VG MINNERTSGA
Madhuizen Verhuur Stasjonsstrjitte 10 9047 HL MINNERTSGA
Siderea De Finne 13 9047 KS MINNERTSGA
De Schiffart Onroerend Goed BV de Opfeart 8 9047 KW MINNERTSGA
Autobedrijf H.W. Miedleane 17 9047 VM MINNERTSGA
VOF Garagebedrijf F. de Groot Miedleane 8 9047 VM MINNERTSGA
H.J. Zonderland Beheer BV Tilledyk 4 9047 KJ MINNERTSGA
Vrieswijk Beheer BV de Opfeart 6 9047 KW MINNERTSGA
Vrieswijk Minnertsga BV de Opfeart 6 9047 KW MINNERTSGA
H.D. de Vries Colkesyl 4-6 9047 KV MINNERTSGA
Reparatiebedrijf A.D. Talsma it String 14 9047 LB MINNERTSGA
Postuma RVS-Montage BV de Opfeart 4 9047 KW MINNERTSGA
De Appeldeelen BV W Binnemaleane 6 9047 VJ MINNERTSGA
N.H. Zonderland Beheer BV Tilledyk 4 9047 KJ MINNERTSGA
L. Joostema Hege Buorren 45 9047 HR MINNERTSGA
Loonbedrijf Till BV Hearewei 10 9047 VA MINNERTSGA
't Centrum BV Meinardswei 54 9047 KC MINNERTSGA
F.J. Kamma Havenstrjitte 11 9047 JZ MINNERTSGA
Peter Bloemen- en Warenhuis Meinardswei 5 9047 KD MINNERTSGA
Hoveniersbedrijf L.T. Madhuizen Hearewei 11/A 9047 VA MINNERTSGA
Woningstoffeerdersbedrijf Sijbesma Hermanawei 6 9047 JC MINNERTSGA
F. Post Hege Buorren 24 9047 HS MINNERTSGA
Firma A. Joostema en Zonen Colkesyl 7 9047 KV MINNERTSGA
Tjessinga Windenergie BV Hearewei 10 9047 VA MINNERTSGA
P. Visser Transport Hermanawei 68/A 9047 JD MINNERTSGA
VOF H.P. Sytsma en A. van Rouwendal Moaije Peal 1/B 9047 VN MINNERTSGA
Postuma Holding BV de Opfeart 4 9047 KW MINNERTSGA