Bedrijven voor de plaats: ENGWIERUM

M.P. Prinsrecrea Dodingawei 45 9132 EC ENGWIERUM
Kindling Eav-Apparatuur Mounebuorren 17 9132 EJ ENGWIERUM
Rondvaartbedrijf Lauwersmeer De Kampen 21 9132 LV ENGWIERUM
Leon Steeghs Butendykswei 23 9132 ED ENGWIERUM
E.T. Miedema Butendykswei 28 9132 LN ENGWIERUM
Van der Veen Scheepselectrotechniek VOF Butendykswei 30 9132 LN ENGWIERUM
VOF R.A.W. Plomp & J.W. Blom Sylsterwei 27 9132 EL ENGWIERUM
De Graaf Engwierum Vastgoed BV Butendykswei 2 9132 LN ENGWIERUM
A.A.B. Europe BV It Roster 8 9132 LT ENGWIERUM
Rossinante It Roster 8 9132 LT ENGWIERUM
Geale Sipma Pensioen BV Butendykswei 16 9132 LN ENGWIERUM
Sipma Holding BV Butendykswei 16 9132 LN ENGWIERUM
Miedema Dokkumer Nieuwe Zijlen Sylsterwei 8 9132 EK ENGWIERUM
it Hoarnleger Sylsterwei 2 9132 EK ENGWIERUM
Oké Voordeel BV De Kampen 45 9132 LV ENGWIERUM
Lauwershof VOF Mounebuorren 2/A 9132 EG ENGWIERUM
De Grote Tor Butendykswei 27 9132 ED ENGWIERUM
Interkerknet Sylsterwei 1 9132 EK ENGWIERUM
A. Pel-Kramer Butendykswei 7 9132 LN ENGWIERUM
VOF Meubelmakerij Kingma Dodingawei 18-20 9132 EA ENGWIERUM
Rossinante Trading BV It Roster 8 9132 LT ENGWIERUM
Sylcharter- en Fiskerijbedriuw "De Nye Silen Sylsterwei 32 9132 EL ENGWIERUM
W.M. de Graaf De Buorren 18 9132 LX ENGWIERUM
G.H. van Hoving / I. van Dongera Sylsterwei 21 9132 EL ENGWIERUM
Wijnout Mounebuorren 31 9132 EJ ENGWIERUM
Christelijke Basisschool De Springplanke De Kampen 39 9132 LV ENGWIERUM
VOF Loonbedrijf Vries Mounebuorren 7 9132 EG ENGWIERUM
A.G. de Graaf Beheer BV Butendykswei 2 9132 LN ENGWIERUM
E. Wieringa Butendykswei 20 9132 LN ENGWIERUM
Fa. J. Visser Mounebuorren 35 9132 EJ ENGWIERUM
Ergobalans Tsjerkepaed 5 9132 LP ENGWIERUM
Autohandel Kuipers Dodingawei 28 9132 EA ENGWIERUM
Firma Autom.- en Electrotechn. Bedr. Robroch Dodingawei 5 9132 EA ENGWIERUM
Trouwauto's Linthof It Roster 6 9132 LT ENGWIERUM
Bouw en Restauratiebedrijf De Graaf BV Butendykswei 2 9132 LN ENGWIERUM
Recreatiebedrijf "Ezon Nylan 2 9132 EM ENGWIERUM
Hoeve De Munte Beheer BV It Roster 8 9132 LT ENGWIERUM
Digisail BV It Roster 8 9132 LT ENGWIERUM
Administratiekantoor Stylan It Roster 8 9132 LT ENGWIERUM
Diamond Dogs(UK) Limited Mounebuorren 22 9132 EH ENGWIERUM
J.W.P. 's Bloemzaden Mounebuorren 41 9132 EJ ENGWIERUM
Boutsma Zathe Lytse Wei 9 9132 LL ENGWIERUM
't Lyts Begjin Lytse Wei 6 9132 LL ENGWIERUM
Herberg De Pater Sylsterwei 26 9132 EL ENGWIERUM
Tzipora" Talen Lytse Wei 7/A 9132 LL ENGWIERUM
Autoschade Sipma BV Butendykswei 16 9132 LN ENGWIERUM