Bedrijven voor de plaats: NIAWIER

De Oerslach BV Miedwei 2 9138 TG NIAWIER
Pluimveebedrijf Broos J. Mearswei 3 9138 SB NIAWIER
J. & I. Weidenaar-Swart BV De Skulp 8 9138 SJ NIAWIER
Wadsafari De Singel 3 9138 TC NIAWIER
Pay Beheer BV Miedwei 1 9138 TG NIAWIER
Bouwkundig Adviesburo Piet Opdam De Singel 2 9138 TC NIAWIER
Mija Handelsonderneming Terpstrjitte 23 9138 SL NIAWIER
Sitrac Siercksmawei 26 9138 SX NIAWIER
Woonvereniging G.O.S. Linepaed 7 9138 ST NIAWIER
Stichting Bedrijventerrein Ternaard Siercksmawei 6 9138 SX NIAWIER
Naaiatelier Grietje Terpstrjitte 21 9138 SL NIAWIER
F. van der Meulen Auto's Grytmanswei 4 9138 TD NIAWIER
G.H. Hoesman Siercksmawei 13 9138 SW NIAWIER
W. & G. Weidenaar-Braaksma BV Siercksmawei 11 9138 SW NIAWIER
Bouwcombinatie Dongeradeel BV Bornensisstrjitte 6 9138 TB NIAWIER
Loon- en Verhuurbedrijf Turkstra Bredewei 3 9138 TE NIAWIER
Noordzee Expedities De Singel 3 9138 TC NIAWIER
Windturbine Meindertsma Siercksmawei 24 9138 SX NIAWIER
Assurantie- & Administratiekantoor A.C. Mol Siercksmawei 7 9138 SW NIAWIER
Lingstra Beheer BV Bornensisstrjitte 2 9138 TB NIAWIER
D. Weidenaar-Multi Tech Service Bredewei 4 9138 TE NIAWIER
L. & A. Weidenaar-Nicolai BV De Skulp 16 9138 SJ NIAWIER
M. & T. Weidenaar-Nicolai BV Bredewei 4/A 9138 TE NIAWIER
E. Allema Beheer BV Bornensisstrjitte 6 9138 TB NIAWIER
Wijnsma Holding BV Miedwei 2 9138 TG NIAWIER
Klaas Meindertsma BV Siercksmawei 24 9138 SX NIAWIER
K. Meindertsma Holding BV Siercksmawei 24 9138 SX NIAWIER
Christelijke Basisschool bij de Boarne De Skulp 24 9138 SJ NIAWIER
Veenma Landbouwmechanisatie Bedrijf Siercksmawei 18 9138 SX NIAWIER
Bouwbedrijf P. Allema BV Bornensisstrjitte 6 9138 TB NIAWIER
VOF Schildersbedrijf Joh. Scheepstra Bornensisstrjitte 2 9138 TB NIAWIER