Bedrijven voor de plaats: NIAWIER

Woonvereniging G.O.S. Linepaed 7 9138 ST NIAWIER
Wadsafari De Singel 3 9138 TC NIAWIER
Assurantie- & Administratiekantoor A.C. Mol Siercksmawei 7 9138 SW NIAWIER
VOF Schildersbedrijf Joh. Scheepstra Bornensisstrjitte 2 9138 TB NIAWIER
Windturbine Meindertsma Siercksmawei 24 9138 SX NIAWIER
E. Allema Beheer BV Bornensisstrjitte 6 9138 TB NIAWIER
M. & T. Weidenaar-Nicolai BV Bredewei 4/A 9138 TE NIAWIER
Lingstra Beheer BV Bornensisstrjitte 2 9138 TB NIAWIER
Wijnsma Holding BV Miedwei 2 9138 TG NIAWIER
L. & A. Weidenaar-Nicolai BV De Skulp 16 9138 SJ NIAWIER
Christelijke Basisschool bij de Boarne De Skulp 24 9138 SJ NIAWIER
J. & I. Weidenaar-Swart BV De Skulp 8 9138 SJ NIAWIER
Noordzee Expedities De Singel 3 9138 TC NIAWIER
W. & G. Weidenaar-Braaksma BV Siercksmawei 11 9138 SW NIAWIER
Stichting Bedrijventerrein Ternaard Siercksmawei 6 9138 SX NIAWIER
Naaiatelier Grietje Terpstrjitte 21 9138 SL NIAWIER
Loon- en Verhuurbedrijf Turkstra Bredewei 3 9138 TE NIAWIER
Pay Beheer BV Miedwei 1 9138 TG NIAWIER
De Oerslach BV Miedwei 2 9138 TG NIAWIER
Veenma Landbouwmechanisatie Bedrijf Siercksmawei 18 9138 SX NIAWIER
K. Meindertsma Holding BV Siercksmawei 24 9138 SX NIAWIER
Mija Handelsonderneming Terpstrjitte 23 9138 SL NIAWIER
Pluimveebedrijf Broos J. Mearswei 3 9138 SB NIAWIER
Bouwkundig Adviesburo Piet Opdam De Singel 2 9138 TC NIAWIER
Klaas Meindertsma BV Siercksmawei 24 9138 SX NIAWIER
G.H. Hoesman Siercksmawei 13 9138 SW NIAWIER
Sitrac Siercksmawei 26 9138 SX NIAWIER
D. Weidenaar-Multi Tech Service Bredewei 4 9138 TE NIAWIER
Bouwcombinatie Dongeradeel BV Bornensisstrjitte 6 9138 TB NIAWIER
Bouwbedrijf P. Allema BV Bornensisstrjitte 6 9138 TB NIAWIER
F. van der Meulen Auto's Grytmanswei 4 9138 TD NIAWIER