Bedrijven voor de plaats: NIAWIER

Wadsafari De Singel 3 9138 TC NIAWIER
Woonvereniging G.O.S. Linepaed 7 9138 ST NIAWIER
Pluimveebedrijf Broos J. Mearswei 3 9138 SB NIAWIER
F. van der Meulen Auto's Grytmanswei 4 9138 TD NIAWIER
E. Allema Beheer BV Bornensisstrjitte 6 9138 TB NIAWIER
Loon- en Verhuurbedrijf Turkstra Bredewei 3 9138 TE NIAWIER
J. & I. Weidenaar-Swart BV De Skulp 8 9138 SJ NIAWIER
Windturbine Meindertsma Siercksmawei 24 9138 SX NIAWIER
Christelijke Basisschool bij de Boarne De Skulp 24 9138 SJ NIAWIER
Mija Handelsonderneming Terpstrjitte 23 9138 SL NIAWIER
Veenma Landbouwmechanisatie Bedrijf Siercksmawei 18 9138 SX NIAWIER
Lingstra Beheer BV Bornensisstrjitte 2 9138 TB NIAWIER
Bouwbedrijf P. Allema BV Bornensisstrjitte 6 9138 TB NIAWIER
M. & T. Weidenaar-Nicolai BV Bredewei 4/A 9138 TE NIAWIER
Bouwcombinatie Dongeradeel BV Bornensisstrjitte 6 9138 TB NIAWIER
Klaas Meindertsma BV Siercksmawei 24 9138 SX NIAWIER
Naaiatelier Grietje Terpstrjitte 21 9138 SL NIAWIER
D. Weidenaar-Multi Tech Service Bredewei 4 9138 TE NIAWIER
VOF Schildersbedrijf Joh. Scheepstra Bornensisstrjitte 2 9138 TB NIAWIER
Bouwkundig Adviesburo Piet Opdam De Singel 2 9138 TC NIAWIER
G.H. Hoesman Siercksmawei 13 9138 SW NIAWIER
W. & G. Weidenaar-Braaksma BV Siercksmawei 11 9138 SW NIAWIER
Stichting Bedrijventerrein Ternaard Siercksmawei 6 9138 SX NIAWIER
Wijnsma Holding BV Miedwei 2 9138 TG NIAWIER
Sitrac Siercksmawei 26 9138 SX NIAWIER
Assurantie- & Administratiekantoor A.C. Mol Siercksmawei 7 9138 SW NIAWIER
K. Meindertsma Holding BV Siercksmawei 24 9138 SX NIAWIER
Pay Beheer BV Miedwei 1 9138 TG NIAWIER
De Oerslach BV Miedwei 2 9138 TG NIAWIER
Noordzee Expedities De Singel 3 9138 TC NIAWIER
L. & A. Weidenaar-Nicolai BV De Skulp 16 9138 SJ NIAWIER