Bedrijven voor de plaats: NIAWIER

Christelijke Basisschool bij de Boarne De Skulp 24 9138 SJ NIAWIER
Stichting Bedrijventerrein Ternaard Siercksmawei 6 9138 SX NIAWIER
Wijnsma Holding BV Miedwei 2 9138 TG NIAWIER
J. & I. Weidenaar-Swart BV De Skulp 8 9138 SJ NIAWIER
Bouwcombinatie Dongeradeel BV Bornensisstrjitte 6 9138 TB NIAWIER
Mija Handelsonderneming Terpstrjitte 23 9138 SL NIAWIER
De Oerslach BV Miedwei 2 9138 TG NIAWIER
Sitrac Siercksmawei 26 9138 SX NIAWIER
E. Allema Beheer BV Bornensisstrjitte 6 9138 TB NIAWIER
Pluimveebedrijf Broos J. Mearswei 3 9138 SB NIAWIER
G.H. Hoesman Siercksmawei 13 9138 SW NIAWIER
Wadsafari De Singel 3 9138 TC NIAWIER
F. van der Meulen Auto's Grytmanswei 4 9138 TD NIAWIER
W. & G. Weidenaar-Braaksma BV Siercksmawei 11 9138 SW NIAWIER
Noordzee Expedities De Singel 3 9138 TC NIAWIER
Klaas Meindertsma BV Siercksmawei 24 9138 SX NIAWIER
Bouwbedrijf P. Allema BV Bornensisstrjitte 6 9138 TB NIAWIER
Lingstra Beheer BV Bornensisstrjitte 2 9138 TB NIAWIER
Windturbine Meindertsma Siercksmawei 24 9138 SX NIAWIER
Loon- en Verhuurbedrijf Turkstra Bredewei 3 9138 TE NIAWIER
Naaiatelier Grietje Terpstrjitte 21 9138 SL NIAWIER
VOF Schildersbedrijf Joh. Scheepstra Bornensisstrjitte 2 9138 TB NIAWIER
Bouwkundig Adviesburo Piet Opdam De Singel 2 9138 TC NIAWIER
Assurantie- & Administratiekantoor A.C. Mol Siercksmawei 7 9138 SW NIAWIER
Veenma Landbouwmechanisatie Bedrijf Siercksmawei 18 9138 SX NIAWIER
Pay Beheer BV Miedwei 1 9138 TG NIAWIER
M. & T. Weidenaar-Nicolai BV Bredewei 4/A 9138 TE NIAWIER
D. Weidenaar-Multi Tech Service Bredewei 4 9138 TE NIAWIER
K. Meindertsma Holding BV Siercksmawei 24 9138 SX NIAWIER
L. & A. Weidenaar-Nicolai BV De Skulp 16 9138 SJ NIAWIER
Woonvereniging G.O.S. Linepaed 7 9138 ST NIAWIER