Bedrijven voor de plaats: FERWERT

F. Anema Beheer- en Exploitatiemij. BV Hogebeintumerweg 37 9172 GP FERWERT
Schildersbedrijf W.E. Verhoog Zeedijk 6 9172 AP FERWERT
Firma Kingma-Tromp It Kleaster 3 9172 GL FERWERT
Autobedrijf Willem Faber Ljouwerterdyk 9 9172 PD FERWERT
Sportcafe Heechfinne Hogebeintumerweg 16/A 9172 GP FERWERT
S. Kogel BV Marrumerweg 53 9172 PN FERWERT
Kamma Holding BV Hogebeintumerweg 35/A 9172 GP FERWERT
Warenhuis Pijnacker Hoofdstraat 46 9172 MP FERWERT
Your Style Ferwert Hoofdstraat 22 9172 MP FERWERT
Roel den Dulk Gasthuisstraat 1 9172 NZ FERWERT
La Blitha Hoofdstraat 12 9172 MP FERWERT
Autobedrijf Van der Meij BV Munewei 2 9172 GR FERWERT
Stichting Dienstencentrum Foswert Foswerterstrjitte 71 9172 PS FERWERT
Beautysalon Sietske Elingawei 20 9172 NH FERWERT
Videotheek "Ara Nije Buorren 20 9172 MZ FERWERT
VOF Van Valkenhoef Bongaloane 4 9172 GS FERWERT
Basisschool op E. Trye Lytse Buorren 13 9172 PL FERWERT
Aannemersbedrijf R. van der Wal Munewei 1 9172 GR FERWERT
Carpe Diem De Broll 8 9172 RE FERWERT
VOF Posthuma-Hoogterp Kleasterwei 13 9172 GN FERWERT
Personal Care Products "Magnifique Lytse Buorren 4 9172 PL FERWERT
Transportbedrijf Lucas van der Beek Hogebeintumerweg 49 9172 GP FERWERT
Bloemtiek Tineke Havenstraat 3 9172 MV FERWERT
Brandsma Offset Ferwerd Hoofdstraat 35 9172 MN FERWERT
Prot. Christelijke St v. Maatschappelijk Werk Foswerterstrjitte 71 9172 PS FERWERT
Foar Rekr. en Toer. Yn D. Gem. Ferwerderadiel Hogebeintumerweg 2 9172 PJ FERWERT
S. Jouta Hogebeintumerweg 49/A 9172 GP FERWERT
Van der Meij Vastgoed BV Munewei 2 9172 GR FERWERT
Japo BV De Rijp 5 9172 PG FERWERT
T Blomke Ferwert Vrijhof 9 9172 MR FERWERT
Ter-Sted Ljouwerterdyk 13 9172 PD FERWERT
Exclusive Coffee Care De Wynacker 12 9172 RC FERWERT
Stichting Administratiekantoor Kamma Holding Marrumerweg 6 9172 PP FERWERT
Earth Potentials/ Arie van Herpen Ljouwerterdyk 14 9172 PE FERWERT
Scheepvaartbedrijf Wijtse Vellinga Kleasterwei 20/A 9172 GM FERWERT
Jan Swart Ferwert Beheer BV Zeedijk 16 9172 AP FERWERT
VOF "Hallum Oer De Feart Hogebeintumerweg 2 9172 PJ FERWERT
Ferro Recycling BV Hogebeintumerweg 35/E 9172 GP FERWERT
Voetverzorgingssalon Sherra Hoofdstraat 22 9172 MP FERWERT
Stator Diensten Hogebeintumerweg 3 9172 PH FERWERT
Dijkstra Industrial Fibers BV Marrumerweg 53 9172 PN FERWERT
VOF Link Achter Brouwers 34 9172 MT FERWERT
Autoschade Ferwert BV Munewei 2 9172 GR FERWERT
Gemeente Ferwerderadiel Hogebeintumerweg 2 9172 PJ FERWERT
Themmen Heftrucks Zeedijk 12 9172 AP FERWERT
Agema Ferwerd VOF Gasthuisstraat 3 9172 NZ FERWERT
De Oude Stijl Zeedijk 3 9172 AP FERWERT
Bouwbedrijf Botma De Stelling 1 9172 GV FERWERT
Verkeersschool Jan Steenstra It Suderheech 8 9172 RG FERWERT
Kamma Beheer BV Hogebeintumerweg 35/A 9172 GP FERWERT
Nijlok BV Kahoolsterlaan 2 9172 AN FERWERT
Elingaweg BV Elingawei 20 9172 NH FERWERT
Regnerus Cultuurtechniek De Rijp 3 9172 PG FERWERT
Zndesign Great Sminia 4 9172 RA FERWERT
VOF Nauta Karting Hogebeintumerweg 7 9172 PH FERWERT
Stap der Ris Yn Hoofdstraat 16 9172 MP FERWERT
Jouta Art & Design De Wjuk 7 9172 GT FERWERT
Gevelmontage Steijlen Kleasterwei 19 9172 GN FERWERT
K. van der Wal Ferwerd Beheer BV Munewei 1 9172 GR FERWERT
Donau Reizen J Wildeboerstraat 24 9172 NL FERWERT
Kingma Vastgoed BV It Kleaster 3 9172 GL FERWERT
O. Hoogland Ferwerd Beheer BV Marrumerweg 7 9172 PN FERWERT
Van der Meij Lease BV Munewei 2 9172 GR FERWERT
K. van der Wal Ferwerd BV Munewei 3 9172 GR FERWERT
R.H. van Leeuwen Beheer BV Kooilaan 4 9172 AV FERWERT
VOF De Haven Hogebeintumerweg 2 9172 PJ FERWERT
Bouwbedrijf Van der Werff Ferwert BV Hogebeintumerweg 35/A 9172 GP FERWERT
KR Transport Service Zeedijk 10-11 9172 AP FERWERT
W. Hazewindus Op- en Overslag/ Attraktieverhuur De Wjuk 3 9172 GT FERWERT
Herman Rubingh Zeedijk 6 9172 AP FERWERT
Hilleger Scooters BV Hogebeintumerweg 35/E 9172 GP FERWERT
Agema Ferwerd BV Gasthuisstraat 3 9172 NZ FERWERT
BV Veredelingsbedrijf erven Alofs Marrumerweg 53 9172 PN FERWERT
Dockingacollege locatie Ferwert Great Sminia 38 9172 RA FERWERT
Barkema (Interim) Management Zeedijk 8 9172 AP FERWERT