Bedrijven voor de plaats: WANSWERT

Inter. en Scheepsbetimmeringen Andre v/d Vegt Tergracht 15 9178 GG WANSWERT
Francois Clair BV Tsjerkepaed 3 9178 GN WANSWERT
Blekman Beheer BV Tsjerkepaed 15 9178 GN WANSWERT
Bouwbedrijf S. Kooistra Bartlehiem 71 9178 GH WANSWERT
PW-Service BV Skettersdyk 4 9178 GE WANSWERT
G.W. Tolsma Goslingawei 4 9178 GK WANSWERT
E.S.G. Skoallestrjitte 13 9178 GR WANSWERT
Loonbedrijf K. Fekkes Kleasterdyk 1/A 9178 GC WANSWERT
Ferversbedriuw Tsjerk de Groot Tsjerkepaed 17 9178 GN WANSWERT
PW-Service Postbusrunner BV Skettersdyk 4 9178 GE WANSWERT
J. Kotlant Skoallestrjitte 16 9178 GR WANSWERT